HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 19

JPEG (Deze pagina), 814.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

f
[ =ï
2
s
j, ’ is
L slapen, zou er gevaar bestaan dat andere leerlingen
1 door die ziekte aangetast werden.
l Fawus capitis (besmczfzfelvjk hoofdzeer, kwcmdzecr,
I ,,kZez£sk0p") is daarentegen zeer te duchten op de
li school. ’t Is een ziekte, door een schimmel veroorzaakt.
j Zü is zeer besmettelük; waar in een school een kind ,._
met favus wordt toegelaten, worden er vrij zeker
. ,` meerdere leerlingen door aangetast. Voor ’t individu
is ’t een hoogst onaangename ziekte. De behandeling
. is min of meer pünlijk en moet maanden lang voort-
; gezet worden, vóór er van genezing sprake kan zgn. ­
1 Tüdens de ziekte ziet ’t kind er vrü vies uit en
1 meestal laat ze zichtbare sporen achter. Bovendien is
1 zoo’n kind een voortdurende bron van gevaar voor
` de andere kinderen in ’t huisgezin. ,
l Behalve ’t behaarde hoofd, tast de ziekte ook wel
l andere liohaamsdeelen aan; evenwel geneest zh op
ly die plaatsen vrij snel. In ons land komt Favus
i veel voor. Een onderzoek dat ik te Amsterdam instelde,
1, leerde mü, dat er gedurende ’t jaar 1901 meer dan
. . 1000 kinderen polikliniesch voor behandeld werden,
.1 terwül ’t zeker was, dat er nog velen, onbehandeld
ë tusschen de andere schoolkinderen aanwezig waren.
li v_ Vooral in onze noordelijke provincien (Drenthe) wordt
de ziekte veel gevonden.
Al ’t geen hier van de favus capitis gezegd is, geldt .
j i ook voor de Trio/zophytm capizfzls en de Microsporie. K
‘ lj De besmettelijkheid van deze aandoeningen is nog
I i grooter dan die van favus, de genezing nog lastiger.
, . ' (De Fransche naam voor miorosporie is ,,teigne rebelle"
`{ en Wüst op de hardnekkigheid.) - Deze ziekten komen _
minder veelvuldig dan favus voor. Toch kreeg ik, in
_Q 1903 op 305 kinderen met favus uit een bepaalde
· schoolwü k, 28 met deze aandoeningen onder behandeling.
1
dlg m___“______, nog we .. .