HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 17

JPEG (Deze pagina), 776.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

rit

, 16
I Ziekten van infectieusen aard, waarbij de verbreidïng
[ door de school kan geschieden.
( j Zooals bekend is worden kinderen uit huizen waar
V sommige besmettelüke ziekten heerschen, uit de school
E geweerd (art. 14 der wet op de besmettelüke ziekten).
l _ Evenwel gaan zü vaak nog ter school voor dat de
ziekte gecostateerd is, (in het incubatie tüdperk)
J ` en leveren dan reeds een gevaar voor de andere
‘ leerlingen op. Te grooter zal dit gevaar zün waar de
j school in hygiënisch opzicht te wenschen laat: - als
, b. v. de ventilatie en reinhouding niet voldoende zün,
bij slechte inrichting van bergplaatsen voor kleeren,
voor hoeden en petten ­ waar niet zorggedragen is
voor goed drinkwater, voor reinheid van privaten etc.,
of waar de soms noodzakelüke desinfectie ten huize
der patiënten of in de school niet behoorlijk geschiedt.
_, Zoo herinner ik mü voor ongeveer 10 jaar in de
; ‘ gelegenheid geweest te zijn een belangrijke epidemie
van diphteritis waar te nemen, waarbü speciaal de
i l leerlingen van een bepaalde school zeer veel de slacht-
j I offers der ziekte werden. De school werd gedesinfecteerd,
Q maar toch brak eenige malen weder de ziekte na ,
,1 ( sluiting en desinfectie, onder de leerlingen uit. Later
1 bleek het den medicus daar ter plaatse, dat enkele
boeken bij de desinfectie der school, daaraan onttrokken
l' waren, hetgeen waarschünlük invloed zal hebben
i uitgeoefend op ’t telkens weder uitbreken der ziekte.
g Onder art. 1 der Epidemiewet vallen Aziatische
; A cholera, typhus en febris typhoidea, pokken (variolae
en varioloides), diphtheritis dysenterie en pest. Maar
enkele andere niet in dat artikel genoemde ziekten
kunnen ook een gevaar voor de school opleveren.
t j Tussis convulsiva (kinkhoest) morbilli (mazelen) zijn

ja rï
ï