HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 12

JPEG (Deze pagina), 773.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

"°"""°*""'*‘ä """ ‘ë‘ï?;vr‘·.;=5' rïr ~=­;sr‘§vr"a·ï=<;:=ï···f·»­-­­­­··»-·­-­-«=~­·~ ­~··-««~<·«~­»­« w--·~»­·­«­-.·««..e . - TX
l ll
1 vl
{ 2
ll
l dezer ziekte wordt door de meesten toch aan· de li
§ school toegekend. Com: heeft bewezen, dat met de Z
nauwte van de straat, waarin de school gelegen is ‘
l en de hoogte van ’t tegenover de school gelegen
i gebouw, dus afhankelijk van factoren, waarmede weder J
‘ de verlichzfmg van de school voor een deel samenhangt,
’t aantal bijzienden in de school toeneemt, terwijl 1
onderzoekingen van Sneenn bewijzen dat betere ver-
- lichting in nieuwere scholen reeds gunstig gewerkt .
heeft (Da. SEGGEL über den Einflusz der Beleuchtung _ `
auf die Sehscharfe und die Entstehung der Kurz­ _
sichtigkeit, Münchener Med. Wochenschrift. -1897) ,5
KoLLMA1~ï wijst op den grooten invloed die de arbeid,
j welke ’t oog verricht, uitoefent op ’t ontstaan der .·
Ja bijziendheid.
·_· In Frankfort bedroeg ’t aantal bijzienden op een
j oud, hygiënisch slecht gymnasium 26 °/0. Negen jaar, f
* nadat ’t oude gebouw verwisseld was voor een in
elk opzicht veel beter, werd geconstateerd dat toch
’t aantal bijzienden geklommen was van 26 °/0 tot 32 °/Ol
i In die jaren was de leerstof zeer uitgebreid en daardoor 1 t
l ` werd een grootere inspanning van ’t oog gevergd dan 7
vroeger. (KOLLMAN, - die Schulhygiene und ihre neueste
3 - Forderung - Freiburg 1890). zi
Ook Dn. G. J. Sonournn (,,D@ zorg voor de oogen"
en ,,De Verlichting der scholen." Geneesk. Bladen) `J
i vermeldt, dat van De 2300 lokalen voor lager onderwijs gg
te Amsterdam slechts 7°/0 onvoldoende verlicht was,
terwijl toch het aantal büzienden in de hoogere jj
klassen i 8°/0 van het aantal leerlingen bedroeg. i
De conclusies waartoe prof. Scrmurz gekomen is, 1
steunende op de gezamenlüke resultaten van ’t vroeger
genoemd onderzoek zgnerrassistenten en op grond L
_ van diverse beschouwingen, stemmen niet in alle
‘Y ..-l _.»___,,_,____ A, · __; ­ V?