HomeDe schoolarts en de ziekten van het schoolkindPagina 10

JPEG (Deze pagina), 784.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 44.90 MB

··­=·=«~·~­-=~=¤- §§T`"'"'T"`""""`" ` ‘'`' "”"2«ï
il
ë
9 0 .
10-11 jaar 6,9 0/0; van 12-13 jaar 14,8 0/0. In München
Werd in de eerste tot de zevende klasse 3,6 0/0-4,9 0/0
7 0/0-9,4 0/0-10,2 0/0-10,4 0/0-10,8 0/0 bijziende leer-
lingen gevonden. 4.
Corm, de onvermoeide strüder voor ’t geneeskundig ‘
toezicht op de scholen, Wiens onderzoekingen baan- .
brekend mogen genoemd worden, vond in Breslau ,
onder de leerlingen van scholen met middelbaar onder- _.i
wijs in de verschillende klassen resp. 27 0/0, 36"/0. *.0
46 ’/0, 550/0 500/0, gemiddeld 370/0 bijziendheid. 0
Zeer belangrüke bijdragen tot de kennis der bijziend­
heid op de scholen in ons Zcmcl zün geleverd door de @0
oogartsen Da. A. N. Dmenr. (Die Augen der Amster-
dammer Schuljügend im Jahre 1899 - Diss. Freiburg
` 1900) DR. J. P. G. VAN DER MEER (Onderzoek der
· oogen van de leerlingen van het stedelijk gymnasium
,0 en van de Middelb. Scholen te Amsterdam gedurende
1898 - Diss. Amsterdam 1901), en verder door de
[ oogartsen Da. W. H. SMIT, DR. W. M. DE Vnms en ·
DR. P. MUNTENDAM, allen assistenten of oudassistenten .
0 van professor Da. M. STRAUB. Een overzicht van de .
V `uitkomsten dier onderzoekingen is door Peer. STRAUB ',)
neergelegd in een boek getiteld: ,,Over de overlading
0 bü het onderwijs". Hierin leest men o. a. dat 5226
A leerlingen van de lagere scholen in Amsterdam Werden 0S
onderzocht. Het aantal büzienden bedroeg, gerangschikt
naar den leeftijd, (en dus vrüwel ook naar de volgorde
der klassen): 6-7 jaar 0,9 0/0, 8-9 jaar 2,3 0/0,
10-11 jaar 4,3 0/0, 12-13 jaar 6,7 0/0. Q
Van de middelbare scholen, Gymnasium en Handel- ·
school Werden 1673 leerlingen onderzocht (van af
12-18 jarigen leeftüd). Gevonden Werd, dat het aantal ,0
bijzienden van de 1** tot de 5° en 6** klasse gemiddeld g
Was: 15,09 0/0-14,79 0/0, 20,82 0/0-28,09 0/0 en 36,63 0/0.
( i
I