HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 9

JPEG (Deze pagina), 761.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

1 7
li eenvoudiger is en geen lang betoog behoeft. Waar een lichamelijke
1 afwijking is vastgesteld, zoo hart- of longlijden, algemeene lichaams-
1 zwakte, gezichtsstoornissen, hardhoorigheid, zenuwziekten, verlam-
1 mingen, breuken enz., is daarmede tevens in den regel ten eenenmale
1 uitgemaakt, of een bepaald beroep in aanmerking kan komen, ofniet.
Evenwel de uitspraak zonder meer, dat de lichamelijke toestand het
aanvaarden van een beroep niet gedoogt, laat de hulpzoekende even
wijs over een goede keuze en heeft dus slechts negatieve waarde.
Moeilijker, maar tevens ook van hooger beteekenis, is het een 1
oplossing te vinden, in welke richting de geestelijke aanleg wijst. 1
Het lichamelijk onderzoek geeft antwoord op de vraag, of een beroep I
physiek mogelijk is, het psychologische, of de geestelijke hoedanig­ I
heden passen in het kader van den arbeid en er dus redelijke kans
van slagen is. Hoe belangrijk ditis voor een goede beroepskeuze, 1
mogen een paar voorbeelden illustreeren. 1
1 E-en jonge man met eenigszins melancholisch temperament, weinig 1
I initiatief, met gering zelfvertrouwen, maar plichtgetrouw, voelde zich
in zijn betrekking als jonge huisknecht zeer ongelukkig. Vooral het
1 tafeldienen was hem een dagelijksche beklemming; want steeds
1 achtervolgde hem de angst, dat hij iets zou vergeten, of een on-
1 handigheid zou begaan. Het verantwoordelijkheidsgevoel werkte zeer
, déprimeerend op hem. ik gaf hem den raad in militairen dienst te
E gaan, omdat daar de scherp omschreven orders, de discipline, het
l gelijkelijk samenwerken met meerdere personen hem een meer passieve
1 rol zouden geven, terwijl hij, eenzelvig als hij was, zijn vrijen tijd aan
1 eenige studie kon besteden. Hij heeft dien raad opgevolgd, is geleide-
1 lijk tot sergeant opgeklomen en is zeer tevreden over zijn
1 positie.
E
Voor een jongen met rijke fantasie, literairen aanleg, uitstekend
geheugen, zoodat hij onvoorbereid een zeer lange lijst van gelezen
boeken kon noemen met inbegrip van schrijvers, inhoud en hoofd-
personen, maar bij wien het denken meer in de breedte dan in de
1 diepte gaat, zoodat hij wel vlug en scherp van oordeel is, maar niet 1
in staat zich lang met hetzelfde onderwerp bezig te houden, achtte
1 ik den boekhandel een geschikt vak.
I
I
I
I
I
1 I