HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 8

JPEG (Deze pagina), 806.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

j .
Het was een goede gedachte van den Directeur van de li
H. B. S. van Dordt, Dr. van Oven, een serie boekjes in I
het leven te roepen, waarin door verschillende deskundigen, behalve I
I wat noodig is voor de opleiding, ook wordt uiteengezet, hoe
I de aard van den arbeid is in de verschillende beroepen. Leest men
I om een voorbeeld te noemen, de brochure, die Dr. Easton, de Hoofd-
j redacteur van het Nieuws van den Dag, schreef over den journalist,
I dan krijgt men een helder beeld van journalistiek in zijn verschillende
‘ vormen. Het geeft, wat wij kunnen noemen de psychologie van het .
_ beroep. Die boekjes betreffen op een enkele uitzondering na be-
­ roepen, die in den regel niet bereikbaar zijn voor kinderen uit den
‘ arbeidersstand. Het zou m.i. van groot belang zijn, als wij konden
beschikken over beschrijvingen van alle beroepen, zoo noodig enkele
aanverwante tot groepen vereenigd. Het raadplegen van een der-
‘ gelijke handleiding geeft meer houvast bij het vestigen van de toe-
komstpannen, dan gidsen, die uitsluitend de gegevens voor examen-
, eischen, opleiding, wijze van promotie en materieele vooruitzichten
j beschrijven. I
Deze inlichtingen zijn noodig, wanneer men reeds ongeveer weet, I
wat men wil, maar hebben niets te maken met de beroepseigenaardig- I
i heden, en nog minder met den aanleg van het individu. j
; De lichamelijke en geestelijke geschiktheid moet het uitgangs-
punt zijn en eerst dan komt de vraag, hoe het doel te bereiken is. I
H i erin ligt de kern van een rationeele beroepskeuze. I
Eerst een enkel woord over de physieke geschiktheid, om den
j schijn te vermijden, alsof ik hieraan niet voldoende beteekenis
' hechtte. Het is mij toch wel eens gebleken, wanneer ik bij de be- I
roepskeuze de groote waarde van geestelijke hoedanigheden betoogde,
dat men mij aanwreef (alsof dit er uit volgde), dat ik het lichamelijk
onderzoek van minder belang achtte. Welnu, ook hieraan moet meer I
zorg besteed worden. Het lichamelijk onderzoek is steeds noodig,
wanneer ook maar eenige twijfel aan de gezondheid bestaat en in
II ieder geval, waar ook maar eenige kans op beroepsziekten dreigt en
I terecht wordt voor sommige beroepen het lichamelijk onderzoek
I wettelijk geeischt. I
Wanneer ik hierbij echter niet te lang stil sta, dan beteekent dit
j alleen, dat de oplossing van deze zijde van het vraagstuk zooveel g
[E I
I I
I I
Q I
~ I
3 I
I.
II I