HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 25

JPEG (Deze pagina), 739.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

· 23
j schillende werkplaatsen. Na afloop van hun diensttijd (ik meen
· 5 jaren) keeren zij dus als geschoolde werklieden in de maat-
schappij terug.
Van uw vereenigingen kan een heilzame invloed uitgaan ter be-
; vordering van een betere beroepskeuze, wanneer op uw agenda
als constante punten voorkomen:
* le. meerdere voorbereiding op de L. S.,
2e. het verkrijgen van rationeele beroepskeuzevoorlichting, die geba-
seerd is op de lichamelijke en geestelijke geschiktheidin verband
met den aard van het beroep,
3e. het streven naar ruim voldoende gelegenheid en uitbreiding in
nog meerdere richtingen van vakonderwijs, zoowel voor meisjes
. als jongens. _
l Het zij mij veroorloofd in het bijzonder Uw aandacht te ves-
tigen op een zaak, die ten opzichte van de ambachten en betrekkin-
gen in uitgebreiden zin ter hand genomen moet worden. lk bedoel
S de studie van het karakter en de eigenaardigheden, die den arbeid
1 in zijn verschillenden vorm kenmerken, en het verzamelen en verwer-
ken van de verkregen resultaten tot een handleiding. Dit zou een
. ­ dankbare taak kunnen zijn voor een commissie samengesteld uit
, verschillende vakmensohen, in samenwerking met een medicus-psy-
choloog.
l De hoogere ontwikkeling van ieder organisme berust op diffe-
rentieering van verschillende functies.
Evenals we bij levende wezens, van de laagst georganiseerden
opstijgende tot den mensch, de ontwikkeling zien van de enkelvou-
. dige, homogene cel tot een samenstel van talrijke organen en daar-
, mee parallel een steeds toenemende arbeidsverdeeling, zoo zien we
{ ook in de historische ontwikkeling van de maatschappij een steeds
I verder gaande splitsing van allen arbeid. Bij ieder onderdeel van dien
arbeid, worden kwantitatief en kwalitatief hoogere prestaties geëischt.
· Dit sluit in de meer en meer klemmende noodzakelijkheid, dat de werk-
- man, die vooruit wil komen in de wereld, de rechte man op de rechte
, plaats moet zijn.