HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 24

JPEG (Deze pagina), 871.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

l
* 22
_ lingen te geven, omtrent hun toekomst, hiervoor materiaal aan te
l schaffen en den onderwijzer in de gelegenheid te stellen, hun leer- -
lingen de praktijk van den arbeid met eigen oogen te doen zien. T
Ook wil het mij voorkomen, dat het onderwijs zelf, afgezien van l
de zeer gewenschte uitbreiding tot den zevenjarigen cursus, voor het i
i hier besproken doel meer vruchtdragend is te maken door vereen- F
. voudiging hier, aanvulling daàr; zoo b.v, meer teekenonderwijs, maar
j dan ook goed en voor de meisjes het handwerken niet meer als een i
extra toegift op den vrijen Woensdagmiddag, maar als gelijkwaardig
l= met andere vakken opgenomen in den lesrooster. De pogingen, om
‘ het gehalte van het handwerkonderricht op hooger peil te brengen "
¢ en hiervoor ging het initiatief uit van de Ned. Vereeniging voor Am-
bachts- en Nijverheidskunst, verdienen toejuiching en medewerking.
Q Reeds daarom, omdat het aantal beroepen voor meisjes, die een
E zelfstandig bestaan beloven, toch reeds beperkt is. j
i Afgezien van de verwachting, dat het vrouwelijke handwerk in
’t algemeen, na grondige hervorming van dit onderwijs weer in eere r
li kan worden hersteld, zal het mogelijk zijn aan te wijzen, welke
`° meisjes voldoenden aanleg bezitten om met vrucht zich in die richting
f; verder te bekwamen en zich een zelfstandige positie te verschaffen. ;
,5 Wie streeft naar betere beroepskeuze, moet waar hij kan,ijveren ,·
j voor ruimere gelegenheid voor vakonderwijs. Dat deze gelegenheid ‘
nog niet in voldoende mate bestaat, leerden nog onlangs de cijfers ‘
j bij het toelatingsexamen voor de ambachtsschool te Rotterdam. Voor i ·
5 dit examen slaagden 335 jongens, terwijl er slechts plaats was voor I
i 205. Er moesten dus niet minder dan 130 jongens d. i. 400/0 worden i
afgewezen, ofschoon zij voldeden aan de eischen van toelating.
ln het verslag 1915 van de ambachtsschool te den Haag werden
van de 372 candidaten, die aan de voorwaarden voor de toelating
i. voldeden, 152 d. i. ruim 400;,, wegens plaatsgebrek afgewezen, terwijl ,
dit voor een kleinere plaats als Nijmegen 250/., bedroeg. j
· Als tegenstelling wil ik terloops wijzen op den gelukkigen greep,
dien het Ministerie van Marine destijds deed ter bevordering van het
l vakonderwijs.
1 De jongelui, die een verbintenis aangaan met z.g. kort dienst-
l verband, mogen een ambacht kiezen, dat zij wenschen te leeren. 1
V Eenmaal gekozen, wordt het ambachtsonderwijs, dat zij ontvangen,
[ beschouwd als dienst en onder commando trekken zij naar de ver- ,
I .