HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 23

JPEG (Deze pagina), 729.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

21
Waar het geldt kinderen met bijzonderen of ontoereikenden aan-
j leg, zal het advies van het bemiddelingsbureau de aanvulling zijn van
r het oordeel, dat voortvloeide uit het lichamelijk-psychologisch onder-
zoek.
, De registreering van de leerlingen en zoo veel mogelijk van hun
· verdere lotgevallen kan een rijk bron van studiemateriaal vor-
men.
Eenerzijds zal dit bemiddelingsbureau dus voeling moeten houden
met den medicus-psycholoog, anderzijds met de arbeidsbeurs.
r Het door mij ontwikkelde schema geeft alzoo een aaneengesloten
T systeem, waarin de school de taak heeft van voorbereiding, de me-
. dicus-psycholoog en het bemiddelingsbureau samen, ieder voor zijn
deel, de beroepskeuze-voorlichting en de arbeidsbeurs de plaatsing.
Aan het slot van zijn uitstekend rapport over de vraag ,,wat de
, taak is der arbeidsbeurzen ter voorlichting van leerlingen bij de be-
l roepskeuze" plaatst de Heer Folmer de school aan het eene hoofd
der brug, die over de klove tusschen school en leven zal worden
geslagen en de arbeidsbeurs aan het andere, waar de plaatsing der
jeugdige personen geschiedt.
Dit beeld doorvoerende vormt het bemiddelingsbureau de brug
j zelve en het lichamelijk-psychologisch onderzoek den pijler, waarop
de brug steunt.
W Rest mij nog aan te geven, wat de autoriteiten en de vereenigin-
gen ter bevordering van vakonderwijs kunnen doen voor een betere
r beroepskeuze.
· De overtuiging, dat dit een zaak van groote beteekenis is, niet
» alleen voor individu maar ook voor de gemeenschap, zal zich meer
_ en meer baan breken en de overheid er toe drijven het beroepskeuze-
j vraagstuk ter hand te nemen.
Het_ frappez, frappez toujours, ook door uw vereenigingen, zal
‘ ook hier de vooroordeelen en bezwaren, waarmee ieder nieuw denk-
beeld heeft te kampen-, moeten overwinnen.
lntusschen kan reeds hier en daar iets gedaan worden. ln mijn
voordracht wees ik reeds op enkele punten, zoo bij het onderwijs in
te vlechten, wat dienstig kan zijn, om den leerlingen heldere voorstel-
i