HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 22

JPEG (Deze pagina), 781.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

j .
l
Ei .
20 r
`
j de behoefte hieraan blijkt te bestaan. Het was destijds de kapstok, j
j waaraan een rationeele beroepskeuzevoorlichting, die vooral ook de "
geestelijke geschiktheid omvatte, werd opgehangen. _
l Ter illustratie hiervan het volgende: Die gelegenheid voor een
· lichamelijke keuring bestaat nu een paar jaar. Gedrukte formulieren j
ij zijn beschikbaar, waarop de belanghebbenden een onderzoek met het
; oog op beroepskeuze kunnen aanvragen. .
. Nu gebeurde het, dat de directeur van een onderwijsinstelling op S
I de gedachte kwam, eenige van die formulieren in voorraad te hebben.
lg Zooals voor de hand lag, vroeg hij deze aan op het gemeente- .
huis bij het bureau voor expeditie. Op dit bureau was van die for-
mulieren niets bekend en werd de mogelijkheid geopperd, dat hij zezou
; kunnen vinden op het bevolkingsbureau. Ook daar had hijgeen suc- [
ces, maar een der ambtenaren gaf toch een snuggere vingerwijzing, _
die ik U in zessen te raden geef. Die ambtenaar redeneerde aldus:
Beroepskeuze staat in verband met kiezen en voor kiezen moet je _
zijn op het bureau voor de verkiezingen, en zoo waar, bleken de for- ;
mulieren voor de beroepskeuze daar goed geborgen te zijn, in de
politieke luiermand. ‘ ·
ll
t
il =
Et i

ll n
t Het tweede door mij bedoelde orgaan, dat een deel der beroeps- n
keuzevoorlichting en wel het sociaal­economische deel, behartigt, is i
gj een bemiddelingsbureau, zooals dit zich reeds op meerdere plaatsen
jj heeft gevormd. Het moet kunnen beschikken over gegevens omtrent V
t i de behoefte aan jonge werkkrachten in de verschillende beroepen,
omtrent de vooruitzichten, wat betreft de financieele zijde, de gele- i
genheid tot verdere ontwikkeling, de kans op werkeloosheid, kortom X
§ gegevens, die de beroepskeuze van de maatschappelijke zijde be- jl
lt nemen. '
juist voor de categorie kinderen, wier aanleg zich door niets bij- j
’° zonders onderscheidt, waardoor een bepaalde keuze niet vergemak-
kelijkt wordt, zijn dez e inlichtingen van beteekenis.
l
il t