HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 21

JPEG (Deze pagina), 665.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

19
f wogen keuze doen, dan kunnen we degenen, die behoefte hebben aan
voorlichting splitsen in drie categorieën:
j le. de grootste helft bestaande uit de middelmatigen, de kleurloozen;
, Bij matige eischen zijn zij voor het eene beroep al even ge-
Z schikt als voor het andere.
2e. Zij, wier aanleg in een of ander opzicht boven het gewone peil
uitsteekt.
` 3e. de mind·er gunstig bedeelden, die als zoodanig extra zorg be-
hoeven.
t
52, Voor deze beide laatste categorieën is een speciaal individueel
"§ onderzoek noodzakelijk.
lk waag, het aantal onderzoekingen, dat voor deze twee groepen
j noodig is, te schatten op 10% van het totaal aantal leerlingen.
Het behoeft geen betoog, dat de schifting der leerlingen en de
tijdroovende onderzoekingen van die 10**,, een omvangrijken arbeid
jj beteekent.
T Wil men een waarborg hebben, dat dit conscientieus geschiedt,
dan moet iedere gedachte op zij worden gezet, dat dit als liefheb-
_t berij, of als philantropische bezigheid gevraagd kan worden.
Evenals het algemeen maatschappelijk belang de arbeidsbeurzen
heeft gemaakt tot officieele lichamen met gesalarieerde ambtenaren,
i zoo vergt ook een goede beroepskeuze voorlichting met gezonde
basis, dat ook hierbij de arbeider zijn loon waard is.
t
i
l
i ­­_._.
E
Er is nog veel te doen, om de beteekenis van betere beroeps-
keuze ook voor de gemeenschap, praktisch ingang te doen vinden.
ln Arnhem is clit scheepje, in de haven misschien wel niet voor
j goed gezonken, maar voorloopig dan toch gestrand. Men heeft daar
de gelegenheid geschapen voor een onderzoek uitsluitend naar de
lichamelijke geschiktheid. En nu is het wel merkwaardig, hoe weinig
i
3 ·