HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 20

JPEG (Deze pagina), 822.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

I 5
> 18
waarin hij bij machte is, zelf in zijn levensbehoeften te voorzien.
j Aan hoogere ontwikkeling m 0 et een langere jeugd vooraf gaan.
Vergelijk slechts de kinderen van een achteraf gelegen Veluwsch
dorp, in kleeding en in doen en laten kleine oude mannetjes en
vrouwtjes, met huns gelijken in leeftijd uit de stad.
A Verlenging van den s c h o o l p l i c h t i g e n leeftijd is dus een ge-
, wichtige zaak, niet alleen om het uitstel van het tijdstip, waarop de
j beroepskeuze moet geschieden, maar tevens om de betere geestelijke
uitrusting, die we het kind meegeven. F
j Wanneer dan het oogenblik gekomen is, waarop bij het verlaten I
lj der school een nieuwe generatie van arbeiders aan de maatschappij
gegeven wordt, rijst de vraag, hoe we op de beste wijze kunnen vol- T
jj doen aan de behoefte tot voorlichting. En dan zou ik den hieraan At
verbonden arbeid willen verdeelen over twee organen. E
Het eerste orgaan is de medicus-psycholoog, die als zoodanig
bevoegd is, de lichamelijke en geestelijke geschiktheid te beoor-
ij deelen. .
Om een doelmatig advies te kunnen geven, moet hij zich ver-
trouwd gemaakt hebben met den aard van den beroepsarbeid, en zich V
jg als ’t ware gevormd hebben tot een beroepskeuzespecialist. Niet, dat hij
tot in details van den arbeid in alle mogelijke beroepen op de hoogte J
T; moet zijn, maar wel moet hij het karakter van den arbeid kennen
van verschillende groepen, waarin deze zijn in te deelen, als daar J
jj zijn: houtbewerking, kantoorarbeid, decoratieve arbeid, kunstnijverheid,
Ji handel, machinefabricatie enz.
Zijn taak zal het zijn de leerlingen in den loop van het laatste i
schooljaar de revue te laten passeeren.
Aan de hand van inlichtingen van den onderwijzer omtrent de ,
resultaten van het onderwijs en van den schoolarts betreffende de
lichamelijke stoornissen, eventueel aangevuld door de mededeelingen
van de ouders, moet hij beoordeelen, wie van de leerlingen voor een ä
dieper ingaand onderzoek in aanmerking komen.
Onder eerbiediging van de vrijheid der ouders, hun eigen inzicht
te volgen kunnen deze in een kennisgeving bij den aanvang van het E
schooljaar opgewekt worden tot medewerking. g
1;* Schakelen we de onverschilligen uit, voor wie het boter aan de ‘
galg gesmeerd is, en hen, die op eigen gelegenheid een welover-
l· ,
{5
jl
jl
t .