HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 18

JPEG (Deze pagina), 843.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

? ) )
‘ 16
l heien van palen voor den bouw van een huis, bij het beslaan van
j een paard, bij het asphalteeren van een straat, bij het in- en uitla-
den van een schip. Laat er een auto wegens een kleine reparatiein
de straat stil staan; dit is niet denkbaar zonder een troepje jongens
met den neus er boven op.
Sommigen van U kennen waarschijnlijk de zoogenaamde rijen
* van Bottema, ten dienste van het aanschouwingsonderwijs. Het zijn
I verzamelingen van voorwerpen, die den kinderen zichtbaar toonen in
een geleidelijke reeks hoe uit de grondstof, of de plant uit de natuur
jj de verschillende tusschenvormen, en eindelijk het gebruiksvoorwerp _
;i eworden is.
g Als voorbeeld noem ik U eenige van die voorwerpen uit de hout-
rij, een schijf van een boom met de bast, ongeschild akkermaalshout, J
ll eikenschors, gemalen schors (de run) noodig voor ’tleerlooien,eikels, ti
eikelkoffie, galnoten, gespleten wilgeteen voor hoepels en de hoepel ‘ _
jj zelf, bereide wilgenbast voor vlechtwerk, moscovische matten, berken-
bast, kurklaag, eenige soorten kurk, een drijver voor haringnet, vuur-
ll makers, houtskool, houtskoolbriquet, zwartsel, zwarte verf, een stuk
hout met hars, vioolhars, asphalt, barnsteen, vernis, terpentijn, zegel-
jl lak, teer, creosoot, houtwol, houtgraniet en hiermede heb ik nog maar .
i een klein deel dier voorwerpen opgenoemd. En dan daarnaast de
verschillende werktuigen en ’t gereedschap voor de houtbewerkingin
l natura of in beeld:
· verschillende vormen van houtverbinding, en eenige be-
langrijke houten voorwerpen b.v. een kapbint, kozijn met
Q schuifraam enz. die uit elkaar genomen kunnen worden. §
j_ Neem daarbij de uitstekende wandplaten van jan Ligthart over _
{ verschillende ambachten en ge hebt reeds rijke stof om bij de kin-
lï deren belangstelling en daarmee misschien de sluimerende neiging
iz voor een of ander beroep op te wekken. ln aansluiting van vooraf-
gaande besprekingen moesten systematische bezoeken aan werkplaat- J
sen en fabrieken, wandelingen van de hoogste klasse van de L. S. t
om havenbedrijf, landbouw, kweekerijen en schoolreisjes voor de
j mingegoeden op kosten van de gemeente (en deze zijn waarlijk zoo
groot niet) verplichtend zijn met tot slot, in het laatste leerjaar, een
è bezoek aan een ambachtsehool voor de jongens en aan de huis-
houdschool en industrieschool voor de meisjes.
l
l .
i
ll

i
ll
I
l
Ijjl A