HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 17

JPEG (Deze pagina), 765.55 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

r ' j"j<;;jw·j· W rr j _ e ~ · r M-- M ----~----­-~ - --w-H-·--W-*»­W~...".”.aw.
15
moeten missen, het zal ook den onderwijzer frisch en levendig hou-
den in zijn werk, als het bedrijvige leven door de schoolmuren dringt.
Zeker hiervoor moet gewerkt worden en met kennis van zaken moet
deipraktijk van het leven door het onderwijs heen gevlochten wor-
den. Daarom zou het nog zoo gek niet zijn, als reeds in den werk-
rooster van de kweekscholen werd opgenomen kennismaking met den
arbeid in werkplaatsen en fabrieken, al moest dan ook een stukje
theorie der rekenkunde er bij inschieten, of een uur bestemd voorde
geheimen van het nevenschikkend, aaneenschakelend zinsverband in
, beslag genomen worden door een bezoek aan een smederij, scheeps-
timmerwerf, drukkerij of gasfabriek. Dan zal het niet voorkomen, dat
Z1 een hoofd van een school na een toevallig bezoek aan de ambachts-
{ school moest erkennen, dat hij maar steeds weer naar aanleiding van
r ` een paar verouderde platen den kinderen allerlei onwaarheden had
verteld.
_ Dezer dagen hield ik aan onze koffietafel een enquête betref-
fende de vraag: ,,Wie kan zeggen, wat een bijwoordelijke bepaling
van gesteldheid is."
Entre nous gezegd en gebleven:
Mijn dochter in ’t bezit van diploma onderwijzeres wist het,
maar kon maar niet op een voorbeeld komen;
j mijn oudste zoon, oud H. B. S.’er, technisch student, tegenwoor-
, dig vaandrig van beroep, had het vroeger wel geweten;
de daar op volgende ,,gymnasiast" wist, dat het op school was
behandeld;
een lruisgenootje, meisjesschool M. U. L. O. zei: ,,we hebben het
wel zoo’n beetje gehad";
l de jongste, die het waarschijnlijk heet uit de pan had, kon niet
zeggen wat het was, maar wist wel als voorbeeld te geven: De schil-
der schildert de deur groen. lk zelf had mijn wijsheid over een
bijwoordelijke bepaling van gesteldheid natuurlijk vooraf geleend en `
ik geloof, dat mijn vrouw het een onbehoorlijke uitdrukking aan "
gj tafel vond.
De onderwijzer, die belangstelling bezit voor de verschillende
~ vormen, waarin het praktische leven zich openbaart, zal deze over-
brengen op de kinderen. Het is zoo aantrekkelijk te zien, hoe iets
tot stand komt. Wie blijft niet gaarne even staan kijken bij het in-
, l