HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 12

JPEG (Deze pagina), 778.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

r"?""'""""""”°"'“°”“"`”"""""”""'”"`""""_"‘ ’’"`’ "’"""i""""r *Y‘Y* r~r-ruqqgm, __:gg;ç«;;·­vgs­¤·~­·~rY·*"" er YYYY r ~ ;
10 ‘
~ X
Wij hebben dus tot taak ons een helder beeld van de persoon- te
lijkheid te vormen. De gegevens hiervoor moeten zoo objectief moge-
lijk vastgesteld worden. Het ligt buiten het bestek van deze voor- j
E dracht na te gaan, op welke wijze het globaal overzicht, verkregen
. uit inlichtingen van ouders en onderwijzers, door het psychologisch
j onderzoek bevestigd kan worden, of eventueel meer of min wijziging t
moet ondergaan. Bij sommige geestelijke eigenschappen kan het j
experiment ons van groot nut zijn, omdat het ons gegevens verschaft, F
waaraan wij onze subjectieve indrukken kunnen toetsen.
r
t Geeft nu eenerzijds kennis van de lichamelijke geschiktheid, van .
aanleg en karakter van het individu, anderzijds de noodig bekend- W
jj heid met de beroepseigenaardigheden, de richting, waarin wij moeten
jj zoeken, we hebben vooral waar het geldt de geschiktheid j
. v o or verdere oplei ding rekening te houden met de resul-
ji taten van het genoten onderwijs. ik
De onderwijzer kan beoordeelen, oi de leerling in staat )
i is, het opleidingsonderwijs voor het beroep, dat in aanmer-
j king komt, met vrucht te volgen. Zijn meening kan beslis- j
send zijn, mits hij zich bewust is, dat de negatieve of positieve t
E prestaties op school niet zonder meer de maatstaf zijn, waarnaar de
geestelijke waarde van een leerling beoordeeld mag worden. Wie j
kent niet leerlingen, die in het gareel van de school steeds hebben t ·
uitgemunt en de ondanks de hoog gekoesterde verwachtingen hebben j
ontgoocheld en omgekeerd de voorbeelden, waar de schoolbank als
§ een dwangbuis de uiting van geestelijke capaciteiten heeft belemmerd
j. en het vrije leven verrassende uitkomsten leverde.
j, Zeer terecht spreekt Casimir in een van zijn paedagogische j
voordrachten ,van eigenschappen, die onder bepaalde omstandigheden
li geen practische aanwending vinden, maar toch van groote beteekenis l
, zijn. Hij noemde dit zeer aardig: de arbeid, die geen direkte kas- I
{ waarde heett. K
Het kan voorkomen, dat een leerling intelluctueel hoog genoeg j
‘ staat om met vrucht het opleidingsonderwijs te volgen, terwijl hij ·•
[ voor de u itoeten i n g van het beroep toch minder geschikt is en t.
_* evenzoo sluit veel moeite bij de theoretische voorstudie (en welk
beroep eischt tegenwoordig hiervan geen flinke dosis), niet altijd r
j geschiktheid voor het beroep uit.
t ~ ` .
l
E ' j
r
tj j V j j J