HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 11

JPEG (Deze pagina), 822.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

! Q
i waar het op aan komt. Naarmate het een of ander bijzonder onmis-
! baar is voor het leveren van goed werk, kunnen wij een aantal
‘ beroepen onder verschillende rubrieken brengen. .
I Snelle bevattelijkheid is noodzakelijk b.v. bij dat van politie-
I agent, huisknecht, typograaf, bestuurder en conducteur van de tram,
treinmachinist, chauffeur, telegrafist, decorateur, kellner, coupeur,
stenotypiste, winkeljuffrouw en telefoniste.
Als voorbeelden van beroepen, waarbij het verstandelijke een
voorname factor is, zouden m. i. genoemd kunnen worden: tim-
l merman, metselaar, smid, boekhouder, tuinman, bouwkundig-teeke-
naar, instrumentmaker, naaister, huishoudster, caissière.
Enkele beroepen als onderwijzer en onderwijzeres, stuurman,
bouwkundig-opzichter, huisbezoekster der tuberculose­vereeniging,
I pleegzuster, eischen beide eigenschappen in eenigszins gelijkmatige
I verhouding. . _
I Voor de ongeschoolde arbeiders in de groot-industrie en in het
j transportbedrijf is de vraag, of verstand of bevattelijkheid aanwezig
i is, voor zoover zij niet voor alle menschen geldt, van ondergeschikt
E j belang, omdat bij hen de bruikbaarheid van andere kwaliteiten als
j lichamelijke kracht en uithoudingsvermogen afhangt.
: Uit de tegenstelling van enkel deze twee eigenschappen, verstand
j en bevattelijkheid, blijkt reeds duidelijk, van hoe groote beteekenis
j de persoonlijkheid bij de beroepskeuze is. ·
En op dezelfde wijze kunnen we dan nog andere criteria stellen en
, met behulp van deze scherper omlijnen, welke beroepen in aan-
ä merking komen, o.m. of de betrokken persoon overwegend visueel,
i auditief, of motoor is, een snel of langzaam psychisch tempo bezit,
emotioneel of niet emotioneel is, muzikaal is of niet, al of geen
aesthetischen aanleg bezit en eindelijk of hij overwegend primair of
J secundair functioneert ni. a. w., of de o o g en b l i k k e l ij k e indruk-
i ken de psychische werkzaamheid bepalen, of wel krachtige en meer
i blijvende nawerking van de primaire voorstellingen van overwegenden
invloed is op het psychisch leven.
Sommige van de genoemde eigenschappen treden reeds aan het
licht in den huislijken kring en op school bij het onderwijs door de
{ voorliefde voor sommige vakken cn in den omgang met de school-
makkers. De ouders en onderwijzers zullen derhalve belangrijke in-
lichtingen kunnen geven.
e
j i
i 1