HomeDe beroepskeuze van de leerlingen bij het vakonderwijsPagina 10

JPEG (Deze pagina), 807.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 21.34 MB

(
s
; Een meisje met matige geestvermogens, maar handig en tevens
r nauwkeurig in haar werk, met scherp onderscheidingsvermogen voor
Q, kleuren en tinten, is zeer goed op haar plaats in de kunstnijverheid, {
waar zij naar gegeven patronen uitstekend werk levert, beter dan
T waartoe de ontwerpster misschien in staat zou zijn, als zij reproduc-
ties van haar eigen patronen moest maken. immers ontwerpen en
Y uitvoeren naar een gegeven model, eischen uiteenloopende eigen-
schappen. Voor het eerste is een overwegend primaire functie, vat-
§ baarheid voor intensieve, oogenblikkelijke indrukken, een rijke
fantasie, veel combinatievermogen, een bewegelijke geest noodig,
j eigenschappen, die bij copieerwexk juist storend kunnen werken. .
j Indien het waar is, dat een onzer voornaamste staatslieden (oud-
Minister Treub), die een buitengewone productiviteit heeft getoond,
toch gelijk bij zijn aftreden wel is beweerd, niet de man was geschikt j
ä voor de uitvoering van zijn wetten, dan zou dit psychologisch vol-
i strekt niet onverklaarbaar behoeven te zijn. I
. Wanneer de primaire en secundaire functie beide een harmonisch _
geheel vormen, is wel de meest gunstige toestand aanwezig. Kan ik
beter voorbeeld noemen van een dergelijke persoonlijkheid, dan Uw
jï diep betreurden Ivoorzitter, Dr. Bos. Een man, wiens denken zich i
j kenmerkte zoowel door veelzijdigheid als door diepte; die geestigheid i
en slagvaardigheid wist te paren aan hoogen ernst; een man van I
’ initiatief, maar tevens ook een stoere werker, wars van halven arbeid; I
j een vrijzinnige geest, die de consequenties durfde aanvaarden en zich
tf daardoor juist echt vrijzinnig toonde. j
· Geen wonder, dat hij menschen van uiteenloopende politieke I
I richting respect inboezernde en wat nog meer zegt, bij allen ver-
j trouwen opwekte, ook al deelden zij niet zijn meening. Door het
harmonische geheel van zijn geestelijke eigenschappen voelde men in j
hem een mensch bezield met warme gezindheid en een toonbeeld
van oprechte soliditeit. `
l
i, In de bekende enquête van Prof. Heymans en Wiersma wordt
ä in een der eerste vragen tegenover elkaar gesteld, of de besproken
_; persoon zich kenmerkt door verstand of wel bevattelijkheid. {
Onder ,,verstandelijk" wordt dan verstaan, dat men een quaestie T
lj grondelijk doorziet; onder ,,bevattelijk", dat snel herkend wordt,
lt l
jl
I
r x
il i