HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 665.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

5 t

,, den aan het recht van ytler Burger, om zyne belangen
,, in te brengen by hun , welken de publyke macht toe- ,
,, vertrouwd is. y
,, Dat de Souvereiniteit by het geheele Volk berust,
3 ,, en dus geen gedeelte van het Volk zich dezelve kan
‘ ,, aanmatigen.
,, Dat het Volk ten allen tyde het recht heeft, zynen
,, Regeringsvorm te veranderen, te verbeteren of eenen V
,, geheel anderen te verkiezen. A I
,, Dat dit de gronden zyn op welken wy gemeend heb- .
ben onze daden en handelingen te moeten grondvesten , en
dat wy dezelven hebbende willen toepassen op de voorheen
; plaats gehad hebbende order van zaken , weldra hebben I
i bevonden , dat de Regeringsvorrn , welke door de inruk­
king van de Pruissisehe armee , en derhalven door louter
geweld, in den jare 1787 is bevestigd, in allen opzigten
met dezelven strydig was. y
g ,., Dat de personen, welken te voren de Vergadering ly
" van de zoogenaarndc Staten van Holland en Vest­Friesland X
l hebben uitgemaakt, nooit door hunne rnedeburgeren tot
derzelver Vertegenwoordigers waren verkeren , en dat dus A
dat Staatsbestuur , als geheellyk strydende met de Rechten
i van den Mensch en van den Burger, niet kon bestaan. nl
l ,, Dat wy ook terstond ontwaar geworden zyn, dat alle Q
i erllyke waardigheden als van erfstadhouder , I{apiteyn­ k
Generaal en Admiraal dezer Provintie , en van Ridderschapf; r
Q rnltsgaders alle erllyke Adeldonr ., rnet de Rechten van dCl1 ii
Mensch waren strydende , en dat dus alle derzelven voor {
‘i V vervallen moesten worden gehouden en verklaard , zoo als
i dezelven vervallen verklaard worden by dezen.
,, Dat wy ons verzekert houden , dat door deze ver- {
l l
E
2 ` =l
[ i
l
· x
,_,; . _ _ "•l«__as;§)­A;
" **~e ~ e- A ­.._. e cm‘~;=,,~­=.·` te »»·~ Me t--e