HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 8

JPEG (Deze pagina), 674.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

lg .
J
a 4
,, Dat dus de natuurlyke vryheit , van alles te mogen
E ,, doen wat anderen en hunne rechten niet stoort , nimmer
Q. ,, verhinderd kan worden , dan wanneer het oogmerk der
g ,, burgerlyke Maatsehappyen zulks volstrektelyk vordert.
” ,, Dat dergelyke bepalingen dei‘ natuurlyke vryheit niet Y
E. ,, mogen gemaakt worden, dan door het Volk of deszelfs · `
,., Vertegenwoordigers.
[ ,, Dat derhalven niemand kan verpligt worden , l iets van
,, zyne byzondere eigendommen aan het algemeen te moe-
‘ ,, ten afstaan of opofferen, zonder dat zulks door den
,, wil des Volks of van zyne Representanten uitdruklyk
,, bepaald zy , en na eene voorafgegane sehavergoeding. . V
Q ,, Dat de wet de vrye en plegtige uitdrukking is van i
e ,, den algemeenen wil, dat zy voor allen gelyk is , hetzy
,, om te straffen , hetzy om te beloonen.
,, Dat niemand gerechtlyk_ beschuldigd ., gearresteerd en
,, gevangen gezet mag worden , dan in zoodanige gevallen ­
,, en volgende zoodanige formaliteiten , als welken door e
l ,, de wet zelve te voren bepaald zyn.
i ,, Dat, ingevalle het noodzaaklyk geoordeeld word, i
i ,, iemand gevangen te nemen , en yder niet strenger mag i
X ,, behandeld worden dan volstrekt noodig is, om zich p
T ,, van zyn persoon te verzekeren. ‘
ç ,, Dat , daar alle menschen gelyk zyn , allen verkiesbaar
A' ,, zyn tot alle Ampten en Bedieningen, zonder eenige
Q ,, andere redenen van voorkeur , dan die van deugden en i
,, bekwaamheden. r
i ,, Dat een yder het regt heeft, om van yder Amptenaar _;
,, van het publiek bestuur rekening en verantwoording i
i` ,, van zyn bewind te helpen afvorderen.
,, Dat nooit de geringste bepaling kan gemaakt wor?
k
3 l
ë E
t ` [
‘ l
5 ‘ .

gg i
al
rr l
r V, Y KAVW {K lg f g V ­~­ 'Y _.