HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 7

JPEG (Deze pagina), 680.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

ii 3 T
St ’
Volk, benoemd tot het vaststellen van eenen Regerings­ r
vorm , wy nogtans aan het vertrouwen, door onze mede-
burgeren in ons gesteld, verschuldigd zyn, om openlyk i
` eene plegtige erkentenis van de Rechten van den Mensch 1
en van den Burger te doen , door te verklaren , gelyk wy
· erkennen en verklaren bij dezen:
i ,, Dat alle menschen met gelyke rechten geboren worden , «
,, en deze natuurlyke rechten niet kunnen ontnomen worden. l
,, Dat deze rechten bestaan in gelykheit , vryheit, vei-
L; ,, ligheit , eigendom en tegenstand aan onderdrukking.
,, Dat de vryheit de magt is , welke yder mensch toe-
' ,, komt , om te mogen doen al hetgeen anderen in hunne
,, rechten niet stoort: Dat dus hare natuurlyke bepaling
,., bestaat in deze stelling: Dat: zzicz {mn amen mzdcrm, l
,, izetgcerz gj niet wilt dat zz geschiede.
i ,, Dat het yder dus geoorloofd is zyne gedagten en
F ,, gevoelens aan anderen te openbaren, hetzy door de A
,, Drnkpers of op eenige andere wyze.
’ ,, Dat yder mensch het recht heeft, om God zoodanig i
A ,, te dienen als by wil , of niet wil, .zonder daarin op
,,‘ eenigcrlei wyze gedwongen te kunnen worden. ii
:5 ,, Dat de veiligheit bestaat in de zekerheit van door
,, anderen niet gestoord te zullen worden in het uitoefenen gi
N ,, van zyne rechten , noch in het vreedzaam bezit van
,, wettig verkregene eigendommen.
,, Dat yder stem hebben moet in de wetgevende Ve1‘ga­
,, dering der geheele Maatschappy, hetzy persoonlyk, hetzy ­
,, door eene by hem mede gekozene vertegenwoordiging.
i< ,., Dat het oogmerk van alle burgerlyke Maatschappyen
,, zijn moet , om de menschen te verzekeren het vreedzaam
,, genot van natuurlylre rechten.
‘i
, er 4
i ti
l ig
ii
‘ i
'
g