HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 6

JPEG (Deze pagina), 668.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

l
­
ii
ll 2
YHYHEIT , GELYKHEIT, BROEDEBSGHAP.
lx Pzzölimtic. (I).
De PROVISIONEELE REPRESENTANTEN van het VoL1<
van Hu//am! , aan hunne Medeburgeren meenende ver-
ff schuldigd te zyn eene plegtige verklaring van de gronden, ­ A
op welke hunne daden en handelingen berusten , allen den-
W <" genen , die deze zullen zien of l1oorcn lezen , salut; doen
te weten: ä
,, Dat wy volkomen overtuigd zyn , dat de magt , welke
j ons toevertrouwd is, alleenlyk berust, en dat wy die ook
le alleen hebben ontfangen , van de vrye keuze onzer Mede- ·_
· burgeren: Dat geen oppergezag by ons, maar dat de
eigenlijke souvereiniteit by het volk is berustende , en wel A
zoodanig , dat het Volk de uitoefening van hetzelve aan
zyne Vertegenwoordigers kan toevertrouwen, doch zonder i
hetzelve ooit te kunnen vervreemden. l
,, Dat wy ons verzekerd houden, dat de rampen, wel- i
ken dit Land in de overige Gewesten tans zoo zwaar
drukken , voornaamlyk hunnen oorsprong verschuldigd
i zijn aan de verkeerde denkbeelden , welke men door list j
en geweld den 'Volke heeft voorgehouden , en dat het dus
¢ · een vereischteis van Volksvertegenwoordigers , die hunnen · _
! pligt getrouw willen zyn, zekere en duidlyke grondbe­ Q
y ginselen, tot regelen van hun gedrag te beramen en vast
'A " te stellen. ·
,, Dat hoe zeer wy meenen , dat de nadere bepaling van
" die Rechten het eerste werk zal moeten zyn van eene Na-
y tionale bijéenroeping van Representanten van het geheele
,_ l ·»­·-·­-­­-­­­­~­­­ t
(1) Zie Ruit‘erdmnst·.’;;· (burma! van Uon.de;·dag, 5 Februarij 1795,
1
l
l & V