HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 25

JPEG (Deze pagina), 664.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

21
VAN M/IANEN in 1816 5 op nieuw den post van minister van
justitie verkreeg. In later tijd heeft die staatsman , geheel in
tegenoverstelling der grondstellingen, die hij in 1795 en
vroeger beleed in de staten­vetandering de voordragt ge-
. daan , om: 1. De vrijheid der drukpers nog meer te be-
perken , dan dezelve reeds door de zoogenaamde vgyf /z0rz«
derd gulclmnvezt beperkt was; 2. Het jagt­regt voor een
koninklijk Regale te verklaren; doch de beide voorstellen
werden in de zittingen van 1817 en 1818 verworpen. VAN
NIAANEN is thans ook lid van het Nederlandsch Instituut en [
Commandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw (1).
Gedurende NAPOLEONS heerschappij moet hij zich ook
nog de verdiensten hebben verworven , dat hij tegen den
bekenden Leijdschen hoogleeraar Iinmrnn (s. d. Art.) die
zich door een klein geschrift het misnoegen des keizers
op den hals gehaald had, de aangevangene vervolging niet
uitvoerde."
Vijftien jaren zijn er sedert 1825 weder verloopen en .
nog is Mr. CORNELIS FELIX VAN MAANEN minister van
justitie en lid der ministeriële commissie , belast met het
werk, tot de wijziging der Grondwet. .... !
Gedurende meer dan 45jaren, dat is van zijnen vijf en
twintig jarigen tot zijnen zeventig jarigen ouderdom heeft
Mr. CORNELIS FELIX VAN MAANEN, alzoo , onder ver-
schillende lijnregt strijdige regerings­vormen, hoogst gewig­
tige en zeer voordeelige staatsbedieningen bekleed en bekleedt A
die nog. Als het bekend ware, hoeveel het tractement en
de emolumenten voor elk der door hem bekleede posten
(1) In 1830 heeft de koning hem met het groot kruis dier orde
begiftigd.
/ re ~ ..... Ah X .§ ­»­-«·¤;­#we-v­=*£·ï»··