HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 24

JPEG (Deze pagina), 636.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

1 20
Gelukkige: was Mr. Connnms Fzmx van Maanen,
die reeds in 1795 , in den ouderdom van 25 jaren, eenen
, aanzienlijken post verkreeg. Doch wij willen hier eene
Dzrizxc/Ee Biogmp/zie (1) laten spreken.
,, MAANEN (CORNELIS Fnmx van) , minister van .
, justitie van het koningrijk der Nederlanden , werd in het
jaar 1770 in den Haag geboren en leefde aldaar eenige ja»
ren als Advocaat. ­­­­­ Bij het uitbreken der onlusten in
Holland, sloot hij zich aan de anti­Oranje partij aan en
werd , na het voltooijen van de revolutie van 1795 tot
j substituut van den procureur-generaal en kort daarop na
deszelfs dood, tot het beheer van dien gewigtigen post
beroepen, dien bij tot in 1805 bekleedde , toen koning L0­
mswrjk NA1>oLnoN hem tot minister van justitie benoemde.
In den twist die zich later tusschen den koning en zijnen
broeder , den toeninaligen keizer van Frankrijk verhief en A
die , zoo als bekend is , niet den troonsafstand van den
, eerstgenielden en de inlijving van Holland met Frankrijk
K ` eindigde , zonvzm MAANEN, gelijk somniigen beweren,
j` naar de zijde des konings hebben overgeheld, die hein na
j de vereeniging des lands met het Fransche rijk , met het
f groot kruis van de Reunions­orde beschonk en hem tot
` staatsraad en eerste president van het Hof van Appel be-
noemde. Bij de onikeering van zaken in 1813 , bleef VAN
i Maanen aan de zaak des keizers getrouw, tot dat de
j Prins van Oranje , ten gevolge van het besluit van het
j ’Weeneï· Congres en van den wensch des volks, den troon 1
[ van het nieuwe koningrijk der Nederlanden bekloni, waarop
j_ (1) C0nversations­Lexieo¤. Neue Folge. In zwei Bändeu des
L1 Hauptwerixs zwölïten ijaudes , erste Hälfte. Leipzig. F. A. Brockhäus
, 1182::.
I ’"“ - ~ ~ - ~» , Y g kwa ging