HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 23

JPEG (Deze pagina), 638.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

1. 19
ï ,, - en aan BILD. een ander uitzicht geopend was ­­
g ,, verzocht hij zijn ontslag, en verkreeg dit gereedelijk en
` pj ,, den heer Mr. D. Hoorr jz. in dien post tot opvolger.
,, De dispositie van den toenmaligen Commissaris Generaal
,, voor het Departement van Oorlog, j. H. MOLLERUS,
,, van 12 Sept. 1814, ten uitvoer gelegd door den toen-
,, maligen Commandeur van het le. Generaal­Commando ,
,, L. Grmvn vrnv LIMBURG Srmum d. 20 ça 23) Sept.,
,, behelst de uitdruklijke betuiging van ,, ’sMinisters bijzon- i
g ,, ,, dere tevredenheid over dan bekmglaezezz qvcr, waarmede
. ,, ,, hij (B.) die function in dien tijd heeft willen op zich
· ,, ,, nemen , alsmede over derzelver goede uitoefening.""
de Moest men niet denken , dat een man , die den moed
had, om in 1795, uit gemoedelijke overtuiging, en uit
getrouwheid aan de eenmaal aangenomene principes , die
hem de ware toeschenen, daarvoor openlijk uit te komen
en uit dien hoofde den gevorderden eed te weigeren ; een man
E die altoos aan het Huis van Oranje gehecht was gebleven
en in deszelfs rampen gedeeld had; die bij de revolutie,
welke Oranje weder had terug geroepen eenen moeijelijken
post met belvmgeloozm gyizer had waargenomen, bij de
u verhefiing van WILLEM I, op den nieuwen troon der
` Nederlanden, met de hoogste, ten minste voordeeligste i
g staatsbedieningen zou zijn beloond geworden ..... ? Maar
u Zoo was het niet: Brrnïennrjrt had te veel gevoel van
eigen waarde , om zich door draaijen , vleijen en kruipen in
‘_ te dringen ..... Hij stierfambteloos, op den 18 December
1831 te Haarlem; en hij stierf zoo arm , dat eene vrien-
` den­beurs zich ontsluiten moest, om den grooten dichter
’ en geleerde op eene fatsoenlijke wi {zee ter aarde te kunnen
’ bestellen . ..r. E
/· ‘«i_,_ï M t M fp , ­
»~ · m..r,..» · M, wi- e '·