HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 22

JPEG (Deze pagina), 641.38 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

?
1 18 t
j ,, regering, onder een Orïmjeworrx te zien herwinnen , Y
,, uitte zich ook zijn vaderlandsch en dichterlijk gevoel.
,, In de eerste dagen der omwenteling gaf hij zijne Krqgs­ ‘
,, dem; en met zijne uitmuntende gade en waardigen vriend lv
,, VVISELINS , het ,, Nieuw Liederzboe/eje , op emzzgezïzzme te
,, ,, en bekende avgïzerz , strekkende 25025 opwe/cking wm vd-
,7 ,, derlmzdreherz moed en gepezree vreugde in deze belang-
,, ,., ryke dezgerz (November 1813) : " geheel populair en A
,, geheel ingericht , maar ook geschikt, om krachtig en {
,., weldadig effect te doen. 3
,, Voorts had BILDERDIJK, reeds van d. 2 Februarij
K ,, 1814 (1) af, de functiën van provisioneelen .4mdizem·
,., Milizeir in het Eerste Arrondissement , waarvan Am- ï_
,, sterdam de hoofdplaats was , zich laten opleggen. Die {
,, post was toen , bij den weinig georganiseerden toestand
,, van ons leger , en terwijl de Helder en Naarden nog in
,, ’s vijands handen waren, zeer gewigtig en moeilijk.
j ,, Van eenige vergelding voor de moeite, was bij de aan-
_ ,, stelling geen sprake, en eerst veel later werd daarin
l ,, eenigzins voorzien. Van den ijver en de naauwkeurig­ `
I ,., heid, waarmede B1LDE11D1_j1; de menigvuldige, soms 4
' ,, groote en ingewikkelde, veelal kleine en op zich­zelf
,, nietige werkzaamheden van dit ambt vervulde, en de f
,, omslachtige en veelal lastige betrekking tot allerlei andere S
j ,, aneroriteiten, waarin hij daarbij kwam, getuigt eene
, ,, geheele portefeuille met papieren , afzonderlijk bij mij Vi
,, voorhanden; terwijl toch niet alles dien aangaande over- .
,, gebleven zal zijn.
,, Tegen het najaar van 1814 , toen alles georganiseerd
j (1) Het in het werk voorkomende jaartal 1834 is notoir eene
· ürukfcil , hoewel dezelve niet is aangewezen. i
)
i jj g _ _ p p p _ r/' de