HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 21

JPEG (Deze pagina), 580.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

· 17
men tegen zulk een gevaarlyk Sujet, in de andere Pro-
vincien , op deszelfs hoede zoude kunnen zyn."
Ten gevolge hiervan zag Mr. Wrmnam BILDERDIJK W
zich genoodzaakt , om eenigen tijd buiten zijn vaderland
ë door te brengen. Hij keerde in het jaar 1805 in hetzelve
j terug , om zich met het beoefenen der letteren onledig te V
á houden en voorzag in zijne behoeften uit de voordeelen V
i welke zijn letterarbeid hem opleverden , wat in ons land,
te allen tijde een sober middel van bestaan was. Niet tegen- j
ä staande Mr. V1LL1rM Bitnmtntjit , als geleerde , de ach-
; ting. van koning Lomtwrjtt genoot (1) en ook dien goeden
3 koning wezenlijke achting toedroeg , gelijk uit onderschei-
dene zijner werken en inzonderheid uit de Gesa/zierlenis des
Vzzrier/mzri.v (eerst na zijn overlijden uitgegeven) genoeg-
zaam blijkt, bleef hij ambteloos , maar altoos aan zijne
prineipei getrouw. ,, Vij herinneren ons, zegt hij in
,, zijne rl-cscázcrhrzzs des Vader/mrdr , met een bhjmoedrg
,, geweten wat elk tot verwinning der vrijheid heeft toe-
pi ,, gebracht, en zullen ten allen tijde , wat ook het lot det
jl ,, wereld nog zijn mag, met genoegen cn dank terug zien
,, op den 18 November van het jaar 1813 ..... (X11 deel
A ,, bl. 125).°°
De geleerde uitgever van B1L1>m1n1j1;s zoo belangrijke
~ Gere/zicdczzir des Vader/mzzl; , zegt dienaangaande in de
· · Opác/4/crirrgm cn Bgvoegsclm , bl. 355 en verv.:
,, Btenniuntjk mocht dit, in billijk zclfgevoel zeggen,
,, met toepassing op zich zelven. Bij de eerste schemering
,, van hoop , om door eenige poging der verdrukte natie
,, haar hare zelfstandigheid en eene echt Vaderlandsche
(1) Men zie dien aangaande de Reize van den heer WAP naar
ä Home , in het liijroegwl. [JGZ!)/ïC~`lJ€7`UlLHiII§•
i
ä
-;._,,,_,,__k_ ___,_r ,,,t _____,_á__r aan _.....«-~ ·­«.a¤.c·- ’