HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 20

JPEG (Deze pagina), 645.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

16
l
de Gclroaivheit aan de Saavcrciaiteit van de Staten van
Holland ca Wim-Frlcrlaml, mc: lzct Ezfvzacl/zozalcrsc/zalo
ia het Doorlzzc/alg Hair van Oraryc ca Nasrazl, by den Y
zelfden Eed toegezworen. - X/Vaarom hy dan ook zyne
conscientie ten uiterste bezwaard zou vinden met het af-
leggen van den tegenivoordigen Eed. ­- Dan, daar hy
niet anders verlangde , dan een rustig genot van inwoning '
en zich in gemoede verpligt rekende de possessie van het
bewind te respecteren , ten vollen bereid is in alle gemaakte
of nog te makende I'CgEl'l1]gSfO1°l11 te berusten , en dezelve
openlyk gepromulgeerd zynde, te eerbiedigen ca aan hc:
» pz/bbl: gezag , ea alle het in/zamlca acábcrz , met lya’cl_yke
0arlerwwj>lag te obediëren , verzoekende dus te kunnen
volstaan met aflegging van eenen Eed , van te ócrarzm in
de Rechten enz., en die te zullen eerbiedigen, zonder
zich daartegen aan te kanten; aan den Volke van Holland
en deszeliis Vertegenwoordigers alle bargcrlylcc obezllcazle
i az ozzdcruvcrpizzg te presteren , welke van wegen hetzelve
geëmaneerde, of nog te emaneren, Vetten of Plakkaten
met zich brengen. -· De vergadering, de praelecture van i
dit Request, met de uiterste verontwaardiging, gehoord J
_ hebbende, heeft besloten, het Connnitte van Algemeen j
“i’elzyn te verzoeken, om, op morgen , den Prokureur- [_
Generaal te gelasten, van den gemelden W1LL1sM Brr.-
Lonnnyk voor zich te ontbieden, en hem aan te zeggen, _ ,
‘ dat hy, binnen den tyd van 24 uren , den Haag en binnen
i Ligt dagen de Provincie van Holland zal hebben te verlaten. ij
i - `Wordende voorts de Gedeputeerden ter Generaliteit
i gelast, Copie van dat sehandelyk Request ter tafel van
li Hun Hoog Mogçnden te brengen, met communicatie van
de Rcsulutie , by deze Vergadering genomen, ten einde
i
R l
i i
Y _ ______ ,­ ._ ­ K; r_, « , _ J g. , . , in- ~ᤫ..