HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 19

JPEG (Deze pagina), 640.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

l
l
l 15
T righeit maakt, om daarby te voegen , dat hy de Rechten
f van den Mensch, zoo als die daar verklaard zyn, niet
voor zoodanige en veclmin voor onvervreemdbare Rech-
ten kan erkennen , daar dezelve tegen zyne Godsdienstige
en juridische begrypen stryden, en zyn geweten bezwaren
zou. ­-Dat hy al hetzelfde moet toepassen op de erken- g
tenis , dat de oppermugt in den boezem van het volk be- I
rust , vermits hy hieromtrent, ter goeder trouwe Huig
de Groot aanhangt enz. -­· Dat, wat de belofte van het y
te houden gedrag betreft, hy ter kwyting van zyne con-
scientie, verpligt is aan te merken, dat naar zyn inzien
alle eenmaal aangegane engagement, en dus ook de Eed
in gemoede verbindende is , zonder dat eenige magt ter
wereld in staat is het geweten daarvan te ontslaan, bui-
ten den vryen afstand, alleen van alle degenen, ten be-
hoeve van welken het engagement of de beloften geschied
is. ­- Dat hy derhalven , in 1787 of 1788 , een eed van .
gezronwheie gedaan hebbende nen of ten hehoeve van de
‘ Staten van H0//ene! en Zz"esz-Friexlnnd , en van het [luis
E van Oranje , hy zich gewezenshnlve, nnn e/ien Eer! ver- `
ä honden rekent , zoo Zang, of de eerste persomz nzorezlix ,
rl of eenig phyrieg persoon van hee [neme exzeerx , en vnn
het daarvoor verkregen reehr geen 072Z')l2jï#`E/b6Z)`872!l_]ltl`ltZ7/(11
geelnnn heeft. ·­-­ xVaaruit dan ook voortvloeit , dat , zoo
lang dezen hnnd der geweren; duurt , hy geenen eleznrnzer/e
stryeligen Eed kan ofnzezg egïeggen. -Dat hy vertrouwt ,
het geene aanmerking te behoeven, dat de handhaving van
de Rechten van den Mensch, volgens die Publicatie,
J regelregzf inloop: tegen de 'i»’00/g`('«'iZ(](!ó' be/0]% hy Eede;
{ zoo als ook een gehonw en gnronw zyn mn enz. , hem
noodwendig moet toeschynen in conflict te komen met
l
, ..­á~- ’ `....»..a.- gr,/&gj;Q?)_ èä ’""r> A "kh". Y Y