HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 18

JPEG (Deze pagina), 663.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

E
r 14 [
l geobtrudeerd worden , en aan niemand eenige betniging
van gevoelen kan afgevergd worden, strydig met de be- jï
selfen waarin hy te recht of te onrecht verseert. - Dat ,
daar deze grondbeginsels ook door alle Rechts-Doctoren
in het natuurrecht zyn aangenomen, hy dan ook ver-
trouwt , dat zy by deze Vergadering ook geene dissentie
zullen onderhevig zyn; te meer, daar het Plakkaat van li
den 3l.]anuary V ryheit van gevoelens onderstelt , - met
die zelfs door de drukpers, of anders te kunnen open-
baren. enz. - Dat het eerste gedeelte van den Eed eene
erkentenis behelst, welke een voorwerp is van het ver-
‘ stand, een object van de aan velerlei disputen onderhevige
Sciemiu jnris Nazzme en van de bepalingen by de Pu­
blieatie gemaakt. - Dat hy vertrouwt (vermits nooit lg
buiten de Kerkelyke Gemeenschap iets dergelyks in deze ii
Provincie gevergd is , dat , daar hy geene geloofsbelydenis
omtrent het Jus Naturae , behoeft af te leggen , hem dus
ook het gevoelen van deze Vergadering, even zoo weinig l
als dat van NVolll’ Puffendorf of Hobbes kan worden op?
gedrongen en hem ook geene erkentenis , strydig met zyne
gevoelens , of ook maar eenigsints daarvan afwykende,
kan worden afgevergd. -­ Dat zulks ook , met allen be-
taamlyken eerbied gezegd , des te absurder zou zyn , daar `
uit het Plakkaat blykt, dat de daarby gestelde grondregels
niet als eene Constitutie voor dit Land , noch als wetten
zyn voorgedragen, maar als algemeene Rechten van den
l Mensch en Burger , en als eene professie van de gronden, ï
[ door toenmalige Representanten zich zelve tot eene basis
l gesteld, in het uitoeifenen van hun provisioneel bestuur V
. en dat ook daarby dit werk aan eene Nationale Verga­ T
~ dering word overgelaten enz. ­-­ Dat hy ook geene zwa­ l
l ~
P
»
l