HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 17

JPEG (Deze pagina), 643.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

Ja |‘
I
I
I '
‘ 1:s
aan de Vergadering van Holland te kennen gegeven , dat
door die Vergadering , op den 9` Maart, by aanschryving
I van alle Amptenaren zynde gerequireerd eenen Bed , het
I dien teu gevolge eem {Zen Have ven Hel/em! her! geez!ge­
ä [lege , by Publicatie van den 19 dezer, ouder anderen de
Advocaten, tot het afleggen van dien Eed , tegen de vol-
gende week, opteroepen, met byvoeging, dat na dien
n tyd geene Advokaten zouden worden geadmitteerd, om
4 hunne functien waar te nemen of daarin te continueren ,
dan die den Bed zouden hebben afgelegd. ­­­ Dat, hoe
zeer hy zich onder die aanschryving niet begrepen kan
achten_, of nimmer advouëren , dat zyne vrye praetyk als
een ampt of bediening zou kurmen worden beschouwd ,
en zulks ook by ’s Lands wetten onderscheiden wordt,
hy egter zich nooit en ook nu niet wil onttrekken , om ,
ter requisitie , izezzy wm de Vergezelerivzg , welke ele exer-
citie wm izee pzzblyk gezag in ámzderz hee]? , of van den
I Hove , zoodanige Eedspraestatie te doen , als , ter verzeke-
ring en verbinding van des Suppliants gedrag , in zyne qua-
liteit , behoudens zyn vry geweten, gevorderd kan wor-
I den. Dan` dat by hem , omtrent dien Eed, verscheiden
zwarigheden waren opgekomen , en daarom met alle be-
hoorlyke reverentie remarqueert: dat hy daarin vind 1. eene
plechtige verklaring van gevoelen en 2 eene belofte van
toekomstig gedrag. -­ Dat het eerste een ezcztzes mere in-
I ïemes zynde , niet alleen aan het publyk bestuur geheel
onverschillig moet zyn , maar Lot geen object van perqui­
sitie gemaakt moet worden , en dat niemand kan worden
verplicht eenige confessie van geloof of gev ielen af te
leggen; zynde alleen de externe daden aan de civiele wet
subject. Dat dus ook niemand eenig gevoelen kan of mag
I
7 ná-·` r,.,,_ _ ___;,,I_;e , an. ­ _-;;-e· · m.a,zm_" · e‘ï‘“"‘^""‘“ V