HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 16

JPEG (Deze pagina), 649.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

l
|
12 *
,, ik mede den Volke van Holland, lin walks boezem ik
,., er/ccmze de cigcrzlyke Oppcrmezgx te Zzerzmten, als ook
,, deszelfs vertegenwoordigers , gehouw en getrouw zal T
,, zyn , en voorts dat ik alles zal doen, wat een goed en {
,, getrouw ........ schuldig is behoord te doen.
,, Da! zwccre ik !” ‘
In de Hmgscke Comme: van Maandag 13 April 1795 l
wordt het volgende aangetroffen: ‘
,, Den 10. April hebben de Representanten van het «
Volk van Holland tot derzelver Adjunct­Fiscaal voor deze
1 Provincie aangesteld den Burger Mr. C. F. VAN MAANEN."
Reeds in eene Publicatie van den provisioneelen Raad
van ’s Hage van 4. Februarij 1795 droeg de onderteekening
van J. J. CAU Vt. , C. F. VAN lV[AA1YEN, Secretaris.
Eene waarschuwing van 25. Februarij 1795 , tegen de
Ormy'c­Saciez‘cimz (1) draagt` de onderteekeningen van
H. A. linear en C. F. VAN'MAANEN.
Mr. C. F. VAN l/IAANEN bekleedde alzoo in 1795 on-
derseheidene posten, die hem het doen van den voor ver- ’ ;
melden eed oplegden. ‘ ‘ _ " g
Mr. VILIQElI lärrnanorjk rnaakte gemoedelijke beden­ l
kingen tegen het afleggen van dien eed en leverde dien J
· aangaan le een vertoog in aan de provisioneele representanten
van het volk van Holland. Men vindt dien aangaande in
de R0zm~dam.v;cka Caamm: van 2. April 1795 het voli
gende: *
,, Mt. VVLLLEM B1Lnx~:111>1jk, Advokaat voor de Ho«
ven van Justitie , heeft , in zin en substantie , by Request
[ (1) Men kan dat stuk in zijn geheel lezen in de Rattcrdamsckc
Caurani van 28. Fcbruzxrij 1795. `