HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 15

JPEG (Deze pagina), 636.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

· I
l 1 i
img ,, Ten welken einde: dezelve zal worden gezonden naar
lm, de respective Provincien , met verzoek , om dezelve yder
liga in den haren te doen publiceren en afïigeren , zoo als zulks
acid te doen gebruikelyk is; alsmede naar de Steden en Plaatsen y
lm, in de Generaliteit, nntsgaders aan Bewindhebberen van de
ide Oostindische Compagnie, de Kolonie­Raad in ’s Hage,
in I de Societeit van Suriname en de Directie van de Berbiee, ,
ICH ,; om door denzelven respectivelyk naar de Kolonien van
len _l den Staat verzonden te worden , met last, om ook aldaar
lim gepublieeert en geaiiigeert te worden.
zve 1 ,, Aldus gedaan en gearresteerd ter Vergadering van de
W; Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, in den Hage
ert I den 4. Maart 1795. Het Eerste jaar der Bazmofvcác
J » I I/ryizciï.
O_ l (was geparapheerl) ‘
m ,, A. J. Srruck vAN Lmsouornn. Vt." ,
gn (ouder stond) Ter ordonnantie van denzelven ,
er v (was gcwekcnd) ,, W. QUARLES•”~
l, · ~
ts al .
,3- { Ten gevolge van het eerste stuk werd van alle ambte-
F_ V naren in Holland, en ten gevolge van het tweede , wat
__ later ook in de andere provintien, den volgenden eed ge-
. vorderdz
C ,, Ik verklare te erkennen en eerbiedigen de onvervreemd-
1° ,, bare Rechten van den Mensch en van den Burger, zoo-
F ,, danig als dezelve door Provisioneele Representanten van
1 ,, het 'Volk van Holland, plegtig verklaard zyn by der-
! ,., zelver Publicatie van den 31. january 1795; en zweere
F ,, dezelve in myn Ampt of Bedieninge, voor zoo veel in
,, my is, te zullen handhaven: ­ Ook zweer ik , dat
hl. : "^" ;· `§g‘ _“£ ;_`Nm_$£¥AY Y __lrAf`AY nl U ;"»>Yr" °` §«· ·¤° " ·`