HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 14

JPEG (Deze pagina), 709.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

`ï'f_7F`TiW·*K,£" ;{·­¤‘ "' *J '·;_“‘ t; T ‘ _f“‘ ’*;7 ;;;,·<’,~:ï.;,;e«-.­»­­»# =~­=~»-···~··«··­v­""*···*"·­­-»~­­­~’*~-
";·:‘< ‘••
“ ·~ T .
4*

. ·•¢
:»r°`i’Y ' . . .
_. · vernietigd. Dat, hoe zeer Wy van deze onze verklaring
« aanschryving hebben gedaan aan alle zoodanige Collegien,
çr·!i’,_ tot welke de executie der voorsehreve Bedieningen eenige
f _` 5 " betrekking heelt gehad, Wy bovendien noodig geoordeeld
.k~
hebben, om daarvan eene opentlyke afkondiging te doen,
Xx F ten einde elk en een iegelyk , dien zulks eenigzints zoude
mogen aangaan, hetzy dan in de Burgerlyke , hetzy in I
y Militaire of in welke andere betrekkin<>· staande vernemen
I 3 zy 9
moge en gerust gesteld zy, dat hy ten vollen is ontslagen
7,1 `_ van die verpligting en gehoorzaainheit, welke hy aan
voornoeniden Prins van ORANGE , in zyne voorschreve
» ‘ l ­ . ..
{ ~ functien en betrekkingen mogt veschulrhgd zyn geweest;
‘ "· ° · · ,.. . .-
ll ·‘ dat in het byzonder , en niettegenstaande wy ons verzekert
_ houden, dat door deze verklaring alle zoodanige Eeden , `
_ welken in de jaren 1787 en 1788 bepaald en op de zoo-
’ "`# . . . .
f' 5, gezegde oude Constitutie, vrywillig of gedrongen zyn y
ii afgelegd, daadlyk als van onwaarde en kragteloos moeten
gehouden worden , ­­ Wy egter , ten overvloede en ter
al
- wegneming van alle genioedelyke bezwaren, verklaren , "
‘l/ dat alle de Amptenaren of Ingezetenen van de Generaliteits
tie Landen, of der_Kolonien van den Staat in Asia, Afrika
en Amerika , welken zoodanigen Eed inogten hebben af`-
: gelegd, by dezen daarvan geheellyk worden en zyn ont-
F ri i slagen.
N ,, 'Willende en begerende wy voorts , dat deze onze
ln » Publicatie overal met de meeste plegtigheit, hetzy door
*4 "
ja, * het gesehal van trompetten ., door het luyen en spelen der
/ ki; . . .
· te klokken , ol op zoodanige andere wyze , als in yder Stad
as ,
.. oi Plaats best geoordeeld zal worden , aan alle Ingezetenen
‘·‘ ­ · bekend zal worden gemaakt, en dat een yder, dien zulks
r · 9 . .
_ nl Zlllllgüïlli, ZlCl1 dH.i11`ll2 Sïlplldyk zal hCbbCl'l KB gädïilgêll
il .
" aä ·
·l' rs"
;‘ Fix L
gi ‘ï l
·=· li t
`xiä
J fi I