HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 13

JPEG (Deze pagina), 701.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

. l W ä
9
-ventie, welke, zoo God wil, het Volk van Nederland,
naar een deugdzaam en wys ontwerp , eerlang zal daar--
stellen; naar dat wy, desniettegenstaande, als tot hiertoe
byzonder ten aanzien der buitenlandsche betrekkingen ,
uitmakende of vertoonende het Representatief van het ge- l
heele Volk der zeven Vereenigde Nederlanden en van het `F
i Ressort der Generaliteit, zoowel als van alles , wat eenig­
sints tot deze Republyk behoord, speciaal mede van alle
de Kolonien van den Staat, gemeend hebben niet langer
4 te moeten uitstellen , in dien zin voor dat geheele Volk te
erkennen, zoo als wy erkennen by dezen , diezelfde eeu-
G wige en onveranderlyke beginsels van Gelykheit, Vryheit I
en algemeene Boederschap, zoowel als de daaruit voort-
vloeyende Rechten en Pliehten van den Mensch en Burger, 1
.. mitsgaders de Souvereiniteit van het geheele Volk van p
Nederland.
G ,, Dat wy die gronden toegepast hebbende op de zoo- ‘ i
genaamde oude Constitutie dezer Landen , dat is op de ‘
¤ willekeurige bepaling van eenen of van weinigen, en ge-
% considereert hebbende , dat 1net dezelve gronden geheel en al
Q al onbestaanbaar zyn, de erflyke waardigheden van Stad-
l houder over Braband, Vlaanderen en het Overkwartier al
_ van Gelderland en de Landen van Overmaze , Ressort van
dezen Staat, zoowel als van erflyken Kapitein- en Admi­
raal-Generaal van de Unie, alle dezelve Vaardigheden , . Y
I met alle daartoe behoorende functien , betrekkingen , ge- ‘
, volgen en aankleven van dien, hoe ook genaamd en zoo {
G als dezelvcn zyn toegekend geweest, en feitelyk geresï­
A deert hebben in den Persoon of het [luis des Prinsen van '
ORANGE hebben verklaart en gehouden, zoo als Wy
dezelve verklaren en houden by dezen voor ten eenemale l
l ’ lt
W ` iieë
l
r‘ .,l, L p f W ;»,_,_4____u____;g‘,_ ··=e~····;­~ wy