HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 12

JPEG (Deze pagina), 621.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

­-­­~­-.7-~vw .. . e YW .
V
l
/4
',, Gedaan in den Iiävgc, onder het klein Zegel van den
f l Lande, den 31. january 1795 , het Eerm: jaar der
' Beumafic/ic [/Way/zei!. ’
fl - ,, P. PAUL.us. Vt.
Te? ordmmantie van de Provisizmcelc Rcprcscniantcn
Cum het Voila van Holland,
lv`.
1 ,, C. j. DE LANGE VAN­‘/VYNG1El{DE." ·
in
la `
<ä . " _`”"
‘l
é Vervolgens hebben de toenmalige Staten Generaal der
{ { Veueenigde Nederlanden op den 4. Maart deszelven jaars
l E Y _
de volgende publicatie gedaan.
i i
2) VRYHEIT , GELYKHEIT , BRGEDEHSCHAP.
Q. Publicatie (1). -
l · ,, De STATEN GENERAAL der `VEREENIGDE NEDER- .
LANDEN. Allen dengenen, die dezen zullen zien of h00­
ii V ren lezen, salut: Doen te weten, dat Vy, na de zoo
; « heuchlyke en door de Godlylte Voorzienigheit zoo duidlyk
fi bestuurde ommezwaai van zaken in deze Landen welker
.«_ 7
Q grondslag voorzeker geen andere is , dan Gods eigen wil,
1 en de Gelykheit, Vryheit en Rechten van den Mensch en
‘ Burner daaro) steunende "'C1llCC1lC1 hebben dat wel is ·
, ea 9 9 D 9 9 ,
_ waar, eene breede verklaring van die Rechten en Plichten §
, zelven , ten aanzien van het gansche Volk van Nederland,
f) niet was of zyn kon het voorwerp der werkzaainheit on-
{ zer Vergadering , zoo als dezelve indedaad bestaat, neen; {
_ ; maar dat zoodanige verlalaïing natuurlyk zal uitmaken eene ;
1 der eerste zorgen van die Nationale Vergadering of Con- l
*1 (1) Zie Iiotfardamscku Courant van Dixxgsdag 10. Hïaarx 1795. J
· .
i’ `
r‘?_ ,
aïi i
Q,
` . im .
G" " xl , , ,4 _ ___A> .f__ __;4__ ____ /J_,, _, AJ ‘ > ­§ V _ J ` _, •. ­=**