HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 11

JPEG (Deze pagina), 710.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

7
belangens dezer ge/zeele Provincie aangaat, welken tc vo-
i ren aan de voorschreve beide Collegien gedemandeerd ge- al
i weest waren; voorts een Canzmieze lwilimir, voor zoo
veel den Militairen staat en alle byzondere Militaire zaken nl
S dezer geheele Provincie betreft; ­­ een Commitxd wm y
i Fimmeien, om waar te nemen alle zaken van Financie, ·
over deze geheele Provincie; en eindelyk een Cemmizze dl
= wm Rekening, om alle de werkzaamheden van die van de
l Hollandsche Rekenkamer over re nemen en te vervangen;
alles provisioneel en tot zoolang als daar omtrent, door
y eene daartoe zoodra mooglyk te beroepen Vergadering van
p Representanten , uit het geheele Volk verkozen, nadere r i
i schikkingen zullen wezen gemaakt: Dat wy voorts ge- r
meend hebben geen anderen tytel, aan deze onze Verga­ l
L; dering te moeten hegten, dan die van tPrevi.v£rmee/e r’{r­·
presentemzerz van Eet Valk van H0/lane! , zonder het woord
, van P%.vz­­Frier!emrl daarby te voegen , als hebbende wy l
best geoordeeld de geheele Provincie van§jHu/lam! daar- P
r; onder te moeten begrypen.
1 ,, Willeiide en bevelende wy wel uitdrukkelyk aan de ii
l Hoven van justitie binnen deze Provincie resitkrende ,
; mitsgaders aan alle Regeringen van Steden en Plaatsen
N binnen dezelve, dat deze onze Publicatie met alle moog­­
gi lijke plechtigheit, hetzy door het geschal van trompetten , F
door het luiden en speelen der klokken , of op zoodanige
i andere plechtige wyze, als in ydere Stad of Plaats best l is
nv geoordeeld zal worden aan alle Ingezetenen dezer Provinr V
cie bekend zal worden gemaakt; gelyk dezelve vooris g
r alom zal worden geaiiigeerd daar zulks te doen gebruike- i
g lyk is; en dat een iegelyk zich daar naar stiptelyk zal er
Y hebben te reguleren. l
lägl
; i
e 3
x gi
ë'
l
é A `[ bv;
· · ‘­~¤;_( _, ,_ _ ______ ·· ...1; ..`. -;;.;..m.:.­l-ee " `" "" ’ Y i