HomeMr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem BilderdijkPagina 10

JPEG (Deze pagina), 713.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 15.92 MB

Fl x
Ei
klaring alle de afgeperste en onwettige Eeden , op de zoo-
? genaamde oude Constitutie, in 1787 en 1788 bepaald,
E daadlyk kragtloos worden, voor zooverre dusdanig een 1
eed van eenige kragt mogt zyn geweest; dan , dat wy
fi ren overvloede en tot geruststelling van alle en een iegelyk 1
·· daarenboven verklaren , uit naam van het Volk van H0/­ 1
1‘·‘‘ _ Kam! , gelyk wel expresselyk verk.laard word mits dezen ,
_` dat alle Ingezetenen, welken den voorsehreven Bed mog- i
‘ ten hebben gedaan , by dezen van denzelven geheellyk l
, worden ontslagen.
,, Dat met deze gronden ook ren eene maal onbestaan- y
T baar was , het te voren zoogenaamd Callcgic wm Gecom- g
Z mizzïccrde Raden , zoo van het Zuidcr- als N00m’c¢·- i
2 lfavarticz, zoo wel als de splitsing van de provinciale
g huishouding , zoo in Finantien , als andersints; gelyk of
ook de toenmalige exrstentie van de zoogezegde Reken- Ai
r kamer wm Hoilmzd en Wêsï-Frierzïmd , als allen gepro- _
1 iiueerd zynde uit de vorige gebrekkige Regeringsvorm ,
‘5 als waarin geenerlei wezentlyke representatie geobserveerd
l, werd , en dat wy derhalven gemeend hebben , alle de
voorz. Collegien van Geconunitteerde Raden , zoo in het l
X Zuider­ als Noorder-Kwartier, mitsgaders van de Reken- Q
l _ kamer van Holland en West­1-lriesland te moeten vernieti-
1 gen en af te schaffen , gelyk dezelven vernietigd en afge- gi
schaft worden by dezen , en dat wy, om het werk van
i ` dezelve Collegien al aanstonds behoorlyk te doen vervan­ i
ij gen , hebben gemeend te moeten aanstellen en eommitteren, `W
gelyk wy aanstellen en committeren by dezen, een Cam-
mizzá wm A/gcmcm Wêlzyrz, welks werkzaamheit die van ;
ná; de voorz. voormalige Gecommitteerde Raden geheel en al x
zal vervangen , voor zooveel de byzondere huishoudelyke Y
I
( I
i
Q
ef l
i
,[ p
' 4 g __, Y_ A ’ "