HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 919.96 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

l
j ` Q
l nogmaals neen, dat is, Goddank, niet waar! Ik ga heen niet iig
1 uit ongeloof, maar uit geloof in de toekomst van het vrije
I godsdienstige leven, niet uit wanhoop, maar met vaste hoop
j op de zegepraal onzer beginselen, wel te verstaan niet in,
! maar buiten deze kerk. Ik ga heen, niet omdat de moeilijk-
l , heden, de kibbelarijen en de plagerijen mij verdrieten, Want ze
zijn, hoe verlammend ook, nog wel te dragen en de onver­
schilligheid van geestverwanten is grooter kwelling dan de
f kleingeestige onverdraagzaamheid van tegenstanders, maar
omdat ik vast geloof dat de moderne richting geen toekomst
meer heeft binnen de hooge wanden en in de benauwde
atmospheer van onze kerk, allerminst van deze gemeente, dat
j zij hier zachtjes aan zou weg kwijnen om eindelijk den tering-
F dood te sterven en dat alleen daarbuiten een nieuwe jeugd haar
E wacht en frissche levenskracht haar kan bezielen. Ik - neen
1 niet ik alleen - maar wij Goddank gaan heen, wij, met mij mijn
geliefde broeder wiens mannelijk voorbeeld ik ook in dezen
volg; wij, met ons immers een aantal gemeenteleden, aanvan­ _;
kelijk nog klein, maar straks, zoo wij vertrouwen, aangroeiend ,
Y, als het mosterdzaad. Wij meenen te zamen het Hervormingswerk ¤
{ niet beter te kunnen voortzetten dan door gehoor te geven
lj aan den eisch der noodzakelijkheid, aan de roepstem van ’t
, geweten, aan het woord van God: gaat uit de kerk die aan het v
? Protestantsch beginsel ontrouw is geworden, die uw geest
i beknelt, uw ijver dooft, uw waarheidszin verkracht, naar {
beter, vrijer oord."
De daad, van zijn broeder en hem, die leidde tot de stichting
der Vrije Gemeente. Hoe groot zal zijn ontroering geweest .
zijn, toen hij voor het eerst als haar voorganger haar samen-
komst leidde; hoe groot in die samenkomst de geestdrift! Wie
zal zeggen welk heilig verwachten omging in dat vertrouwende [ Li
­- 7
a