HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 737.11 KB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

Ter Herinnering P. H. HUoENHoLTz Jr.

TOESPRAAK
gehouden 10 September 1911 in ,,De Vrije Gemeente"
DOOR
1 MR. H. ROGAAR.
--- .
S;
K 0 0 R. ijïj
Wij legden diep bewogen
Den weg naar 't kerkhof af C
En zien met weenend’ oogen
Ter neer in ’t open graf.
Het bergt iets van ons leven, fd!
Achl in zijn donk’ren schoot if,
Wij willen ’t volgzaam geven, l
{ Maar onze smart is groot. ` j
j Wat Gij ons hadt gegeven,
Dat naamt Gij ons weer af,
1 Maar 't beste blijft toch leven,
Verzinkt niet in het graf. elgllf
Het schijnt wel gansch verloren,
2 Maar blijft altoos ons deel.
4 De liefd’ uit U geboren fi
Verwint den dood geheel. j j
g M.M. H.H. ;
, Een diep aandoenlijk uur brengt ons hier samen. Hoe zal i
ik woorden vinden voor wat nu omgaat in zoovele harten?
, ­«
Stil zijn we opgegaan naar deze plaats, stil zitten we neder.
‘¤ Si
Nu spreekt heel de ziel der Vrije Gemeente en haar taal is E
l • • • `4`
E zeer droef, omdat daar is heengegaan, die ze zeer hef heeft
# .. . .. .. 1
, gehad. Want hij was alles voor haar. Onafscheidehjk waren _
i __ `Y
3 van hen de namen: HUGENHOLTZ en de Vrije Gemeente. ·
. Nu is de een heengegaan uit dit hechte verbond, en de andere
. blijft over als een weduwe die rouw draagt over den dood
van haar man, als een kind dat treurt om den vader. Nu is i
U s
‘ -·· - in (