HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 915.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

in

i ïäi

zijn heengegaan vertroost en bemoedigd, voor ontslotene oogen
ziende rijzen toch nieuwe morgenzon weer.
Ik denk aan den kring van hen, die het groote voorrecht
hebben gehad den ontslapene beter en langer te kennen dan
ë ik, doch veel mocht ik vernemen hoeveel hij in hun leven
1 geweest is en ik besef hunne smart, maar ook versta ik hunne
ä bewonderende dankbaarheid.
V Ik denk aan heel de Vrije Gemeente, aan allen, die zooveel
j jaren luisterden naar zijn bezield en bezielend woord; die
met hem hunne eigene vereeniging hebben zien worden en
groeien; die met hem hebben gestaan en gestreden, hoog de njrn
§ blanke vrijheidsbanier, zoolang hij voorging bewaard onbesmet. gr"
ë Neen HUGENHOLTZ leeft! Weggevallen is het tengere lichaam;
maar wat hem tot man heeft gemaakt, wat hem deed zijn zulk
een Persoon, wat hem bijwijlen op zienershoogte deed staan:
zijn moedig geloof, de trots alles blijde verzekerdheid zijner
hoop, zijn zich zonder voorbehoud geheel gevende toewijding,
j zijn warme liefde voor het Ideëele in deze wereld behoort de ,
sterf’lijkheid niet!
Toen wij zijne stof hebben neergelegd in haar laatste rust-
plaats dekten van zeer liefhebbende hand vele bloemen de
` baar ­-­ die bloemen vergaan ­- maar nu vlecht de Vrije
j Gemeente haren HUGENHOLTZ een krans van immortellen.
In gewijde herinnering leeft hij bij haar voort.
­£ _ De Eeuwige Macht, die alles doet worden, heeft tot zich
genomen weer, wat van haar uit was gegaan. Door het rijke leven
gelouterd, als goud dat ging door de smeltkroes, keerde het
weder na zijn taak te hebben volbracht. In edeler gestalte leven
ons voort dierbare dooden. De stille hand van den Dood neemt Qi
vriendleijk al het gebrekkige weg. Dan behooren zij tot die
onzienlijke wereld, die de onze geeft levenswijding, levens-
§ -­ is {

4
e
E 2*