HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 899.87 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

ni j i
5; Y .
5 i goed meende hij het met hen! Een dag van diepe ontroering,
_ van dankbare blijdschap, een hooge dag in het jaar was hem
ii de Zondag der Toespraak tot de ontslagen leerlingen der gods-
dienstschool.
; Maar niet enkel deze jongeren waren zijne leerlingen. Tot
ii { hen behooren anderen ook. Hoevelen zijn niet hier, die een E
i goed deel hunner levens- en wereld­beschouwing hebbon te t
i danken aan hem? Talloozen gaf hij iets van zich zelven en ,
ë o hij wilde geven altijd het hoogste en beste, dat hij te geven
l j vermocht. In het willen van volledige vrijheid voor ieder in
zake geloof en geweten; in het bezield zijn met geesdrift voor
{_ wat in de wereld goddelijks woont; in den strijd tegen be-
|I krompen staren op één straal, terwijl daar schitteren zoovele
stralen van het ééne groote goddelijke Licht, van alle de
`* eeuwige Bron; in den strijd tegen dui en versleten godsdienst-
gewaad; in die opvatting der religie, dat ze moet wijden het
leven met waarachtige geestes­beschaving; dat ze, gaande hand
, in hand met hare zusteren de Wetenschap en de Kunst, den
mensch moet voeren tot steeds grootere hoogte; dat zij hem
j leeren moet in zake zijn hoogste belangen een zelf te zijn;
Q K dat zij hem sporen moet tot het doen van zijn plicht als van
, anderen de medemensch in den breedsten zin ­- bouwend bij dit
streven volkomen op de eeuwige Orde, die zich uitspreekt in V·
i heel de wereld, niet het minst klaar in de wereld van het
eigen hart, en zich tegelijkertijd buigend in eerbied voor de _
I heiligheid van die Orde - in deze hooge levensbelangen leeft
_ hier in zeer velen geen gering deel van HUGENHOLTZ voort!
4 Ik denk aan de velen, die inriepen zijn voorlichting en zijn
l A raad; die tot hem kwamen met hun bekommernissen en zorgen;
die hem spraken van hun zielenood, van hun worstelen om
« licht, en die, als hij het maar eenigszins vermocht, van hem
i 14 -
J
ï
L · ;
F