HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 778.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

gi
ï
* ’t Leven ons door God bereid,
’t Geestes êelste gaven lj
e Zijn geen prooi der sterf’lijkheid,
á Worden niet begraven.
g Staak Uw klacht!
. Elke nacht
4 Brengt een nieuwen morgen
God zal voor U zorgen.
.S
;, GEMEENTE = Q
E li?
ij Grijp dan in Uw aardschen loop
Naar het eeuw’ge leven,
j Kweek in U de zaal’ge hoop,
j Blijf naar ’t hoogste streven! i_f_i»i‘
ë Trouw volhardl
Vrees geen smart! lf,
Wie in tranen zaaien,
Zullen juichend maaien.
lk? t
l . .. . · .. . l ‘aj`
§ ’t Geestes eelste gaven zijn geen prooi der sterflijkheid, worden ç·
niet begraven. Een groote troost! De samenkomst, waarin wordt ` ·l
l ,
herdacht HUGENHOLTZ’ dood, moet noodwendig een worden, i _x
die spreekt van zijn leven, dat blijft. Wie zoo heeft gewoekerd
met zijn tijd en zijne talenten, behoort den dood niet. De
edele gaven van zijnen geest, hij heeft ze gegeven telkens en
S iii?
telkens weer. Duizenden hier en elders is hij geweest tot een
' steun, een bemoediging, een vertroosting. Talloozen heeft hij
l` ­§ï
iets medegegeven van zich zelven. Ik denk aan de leerlingen,
j` . .. . li
gi die hij heeft gevormd, in vroegere gemeenten ook, maar bovenal W5
=‘ . .. .. .. L3?
toch hier te Amsterdam. Waar z1j ook gegaan mogen zijn, zij ga;
zullen hebben medegenomen iets van zijn blij vertrouwen, iets
.. . . .l
5 van zijn levensmoed, iets van zijne bezieling voor en door het
G Ideaal. Zij zullen het ook van hem hebben geleerd zelfstandig
te zijn, waar het aankomt op het hebben van eene overtuiging.
De hooge zedelijke ernst van hun leermeester zal hun geweest
zijn en nog zijn een krachtige steun, waar om hen bruist het
A leven in schakeeringen en emoties ontzaglijk verscheiden. Hoe
- 13
1
°
sg


.