HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 841.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

i
E i
j
legde zijn geloofs­ en wereldbeschouwing; zijn ,,Innerlijk leven", W
_ geschreven onder de leuze van Augustinus: ,,wil niet naar ·i
V . . . .
; buiten gaan, keer tot Uzelven in; in Uw binnenste woont de
it waarheid", een Woord zeker geheel naar zijn geest; ,,Karakter­ i
¥ beelden", hoe zeer eerde hij, die ze immers begreep, grooten g
ju van geest; ,,Uit natuur en Leven", kleinere geschriften, toe-
spraken, inleidingen; in ’t laatst van zijn leven nog gaf hij g
<
i samen met zijn dochter META een vertaling van PAULSEN’S
,,Inleiding tot de Wijsbegeerte" en van --- hoe bewonderde hij hare
r è
l geestkracht --- HELEN KELLER’S ,,Lied van den steenen Muur".
En wie zich geheel een beeld vormen wil van zijn leven, her-
leze in deze dagen nog eens zijn ,,Indrukken en Herinneringen".
E Hoe rijk is dit leven geweest! Hoevele menschen hebben hem
l _ mogen ontmoeten. Wijd over de grenzen van ons klein Vader-
s land had zi`n naam een voortreffelijken klank. Hoe trad hi` naar
4 j 1 1
i voren op de wereldcongressen van vrijzinnig geloof! Hoe ge- 1
ik noot zijn ruime geest, als daar getuigden elk in eigen taal van 5
1· ‘
li · hun hoogste en beste de voormannen der vr1je religie van Oost .
4‘ j en West en Zuid en Noord! Hoe kwam dan uit de gemakkelijk- '
i heid, waarmee hij zelf de verschillende talen van den godsdienst
verstond, de talen der sprekers beheerschte hij niet minder. i'
Waar een leven zoo rijk is geweest, waar alles was vol en V
_ "
sterk leven, daar wordt de droefheid verzacht; daar zeggen s
i we: hier is geen plaats voor den dood!
ït KOOR: °
Ach de stroom des levens voert j
Zooveel lief’lijks mede,
ll En ons hart heeft, diep ontroerd,
j Met den dood geen vrede.
E Ons gemoed
Vraagt een goed
l Elken dood te machtig
i « Onverderf’lijk krachtig.
j 12 ­-
; .

e
j; .
E .