HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 896.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

zedelijk ideaal en alzoo zichzelve neerbuigt en opheft tevens
tot een dienares van den heiligen God.
Zoo onzen godsdienst te maken tot de groote sociale macht,
zoo alles te doordringen van het hoog en heerlijk humateits­
ideaal, zoo zichzelf en zijn geheele omgeving te wapenen met
·. het pantser van zedelijken ernst, waardoor alleen ons alle
dingen rein kunnen zijn en blijven, welk een taak !"
Dat ,,doen" heeft hij getoond, waar hij zijne werkzaamheid
ä uitstrekt ver buiten de grenzen zijner gemeente. Dat heeft hij
getoond ook in zijn warme sympathie voor den Toynbee­kring
,,Onder Vrienden", onder zijn voorzitterschap gekomen tot
bloei; dat heeft hij getoond in zijne liefde voor de stille werking
van de ,,Lend a hand clubs", die hij in Amerika had leeren
kennen, en die hij hier vertolkte in de Vereeniging ,,De Hel-
pende Hand", die op bescheiden wijze wel tracht te doen,
zonder onderscheid van gezindte te maken, zooals hij zelf ook,
kon hij {iemand helpen, en dit deed hij gaarne, nooit eerst vroeg
van welk geloof de arme hulpbehoevende was.
Was de ontslapene welsprekend met het woord ­- hoe
groot eene schare heeft hier telkens en telkens weer geluisterd «
naar hem; hoe waren op andere plaatsen de gehoorzalen vol
, als ,,HUGENHOLTZ van de Vrije Gemeente" kwam spreken-- A
· 4 was hij welsprekend met de daad, hij was het ook met de pen. "
V , Steeds was hij werkzaam. Hoevele bladzijden beschreef zijn
_ fijne hand! Hier zijn ze welbekend zijn geschriften. Ze hebben
A een goede plaats in onze bibliotheek, waaruit ze nog dikwijls
` mogen worden gehaald! Menigeen trouwens zal ze in eigen- `
dom hebben. Allereerst zijn daar de bundels ,,Levenslicht”,
schoone titel voor kostelijke boeken, waarin hij met anderen
verzamelde het beste wat hij vermocht te vinden in ouden en
nieuwen tijd; dan zijn ,,Ethisch Pantheïsme", waarin hij neer- [
- 11 ,