HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 911.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.58 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

onderwijs wijst ons tal van scholen om ons heen, waarin wij
` krachtige bondgenooten begroeten in onzen strijd. Ja, laten de
E zaden van kennis en ontwikkeling steeds milder worden uit-
ij gestrooid, maar vergeten wij daarbij nooit onze roeping om in
die scholen te brengen niet een arke Gods, een onbegrepen
t dogmatiek, een bijbel als het tooverboek, waarmee alle booze `
i" geesten zouden worden uitgedreven, maar wel het paedagogisch
element, de vorming van gemoed en karakter, gelijk onze be-
L ginselen ons daartoe dringen. Dat moet ook het streven zijn ‘
i van de ambachts- en nijverheidscholen in onze nabijheid, wie
ij het niet genoeg mag wezen den arbeidszin en de kunstvaardig­
Q heid te verhoogen, maar die er ook op uit moeten zijn den
, arbeider te vervullen met een tegelijk tevreden en ontevreden
geest; tevreden, wijl hij geen anderen ridderslag begeert dan
dien de eerlijke arbeid zelf hem geeft, ontevreden, wijl hij
3 telkens voelt nog niet genoeg te hebben gedaan om dien adel
van den arbeid door allen te doen erkennen en eerbiedigen.
Als bondgenoot in den heiligen strijd voor waarachtige bescha-
ë ving begroet ik ook Amsterdams eersten openbaren speeltuin
j in onze nabijheid en het is me, of de menschenzoon zelf er
l rondgaat om met de kleinen blij te zijn, opdat ze althans in
hun jonkheid het leven leeren zegenen. En meer nog; daar p
ä rijzen naast ons de tempels ter eere van de kunst, de schouw-
t ‘ burg, een machtig bondgenoot, wanneer hij niet de lage lusten der A · ·
wufte menigte tracht te streelen, maar als de groote volksopvoeder `
gezonde, zedelijke beginselen te aanschouwen geeft in schoone ·
gestalte en alle goedgezinden oproept om hem te steunen in l
dit heilig streven door hun vertrouwen en sympathie. En
f · grootscher nog verrijst daar het Museum der kunst, dat de
hoogste volksbeschaving kweekt en het Godsrijk uitbreiden
zal, als de kunst er bestraald wordt door het licht van het
A 10 -
L.
l