HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 905.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

alles heiligen moet, het hoogste ideaal voor elkaar te teekenen,
A dat ons bezielen moet in geheel ons leven.
_ I Och of het ons gebeuren mocht, hier menigmaal de heilige
roeping van het leven te leeren verstaan, en ons zelve en elkaar
aan te gorden tot den heiligen strijd!
De ligging van ons gebouw is mij van de eigenaardige taak,
_ die op ons rust, een sprekend symbool. Het ligt op de grens
_ ‘ A van oud en nieuw Amsterdam, van de oude stad, wier vroegere
- ‘ ' glans nog niet is weggezonken en van de hoofdstad der toekomst,
_, _ j _ · die al verder en verder zich uitbreidt. Zoo willen en moeten
' _. ‘ . ook wij de traditie blijven eerbiedigen, den diepen ernst en
· U i den stoeren vrijheidszin der Vaderen ons niet laten rooven,
u · l maar met hun bekrompenheid en onverdraagzaamheid breken
. ­ _ I en meê helpen om de palen van den godsdienst uit te zetten,
` -_ opdat steeds meerderen komen onder zijn invloed. Als een
· ` W pionier van de beschaving moge onze gemeente vooraan staan,
_ ­ ‘ waar het geldt de verspreiding, de opwekking van godsdienstig-
_ zedelijk leven, opdat ook wij medehelpen mogen om dien
j Z . hoogsten zegen te brengen aan de stad onzer inwoning en ook
j hier door de wildernis een weg te bereiden voor onzen God. i v
A In de onmiddellijke nabijheid van ons gebouw zie ik het
_ sombere huis met zijn vele woningen, waar ongelukkige mis-
· ` dadigers, door den arm der wet achterhaald, boeten voor mis-
‘ [ _ drijven, hetzij met boos en wel overlegd opzet, hetzij onder
_ A i de macht eener voor hen te zware verzoeking, gepleegd;
. ‘ herinnert het ons niet, dat onze godsdienst zich allereerst in
r _ . filanthropische werkzaamheid moet openbaren, in het oprichten
T U van gevallenen, maar meer nog in het bestrijden van al wat V
` A _ tot misdaad voeren kan, om alzoo het kwaad niet slechts te
l" genezen, maar veel liever nog te voorkomen door zedelike
vorming in degelijk volksonderwijs? Op den zegen van dat li
.‘ ... 9