HomeTer herinnering P. H. Hugenholtz Jr.Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 915.77 KB

TIFF (Deze pagina), 8.59 MB

PDF (Volledig document), 16.10 MB

hart, toen hier in dit eigen gebouw zijne gemeente voor ’t eerst
` vergaderen mocht!
j En onder zijne leiding -­- kon het wel anders! - kwam ze
tot bloei. Is hem levens leed niet gespaard, hij heeft gekend ook
ll heerlijke vreugde en daar is nu in vele harten dankbare blijdschap,
i· dat God hem deze vreugde gegeven heeft. Wie kan niet deelen _
de gevoelens, die hem vervulden, toen hij bij de viering van het iw V
, 25­jarig bestaan der Vereeniging, zijn toespraak aanving aldus: j
,,’t Is met een gevoel van stille blijdschap en van innige c " i'
X V dankbaarheid dat wij heden zijn saamgekomen ter herdenking _~ A i _
van het 25­jarig bestaan onzer geliefde Vereeniging ,,De Vrije ‘ S · _ i
" Gemeente". Groote, diepe blijdschap is altijd stil en voelt zich ·
5 altijd klein, omdat zij gepaard gaat met een levendig besef van u U. i
I verantwoordelijkheid en met een schaamtevol gevoel van groote . _ l
tekortkoming. ’t Is geen kleine zaak, het doel dat onze Ver- `
[ eeniging zich stelt: de ontwikkeling van godsdienstig­zedelijk `
f` leven in de harten onzer tijdgenooten, in volkomen vrijen geest _ V
en met onvoorwaardelijke eerbiediging van elke eerlijke over- _
tuiging. Indien ons gebrekkig pogen niet geheel ijdel is geweest, " .
indien er eenig licht en eenige levenswarmte van ons uitging, j
dan stijgt in de eerste plaats onze dank tot Hem, uit wien, door U
wien, tot wien alle dingen zijn, die de eeuwig­vloeiende bron _,
is van alle stoffelijk en geestelijk leven, dan rijst uit ons vol ~ __
i ‘i gemoed de diepe danktoon: Soli Deo Gloria, God alleen zij de eer!" ‘ V
Een man van de daad, was godsdienst hem leven en waken _ ij · i
en werken. Voor de nooden en voor de lichtpunten van den .
tijd had hij een open oog. Hij had de gave alles te zien en te _ .
i doen zien in het licht der religie. Alles moest worden door- ` u
drongen van haar verheffenden geest. Bij de opening van dit ` e
gebouw sprak hij o. a.: l"
,,Hier hebben wij het geestesvuur te ontsteken, dat alles,
8 ­ =