HomeHet kerklegerPagina 8

JPEG (Deze pagina), 581.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

?
rl
6
en tegenstond. Het werd ’n harde dobber voorde Kerk.
Er kwam spanning, die zich spoedig omzette tot weder-
stand en strijd. Maar de Kerk verloor macht. Haar
kreet om vrijheid en onafhankelijkheid begon langza- ·
merhand te gelijken op ’n kreet in de woestün. De
Staat werd dubbelhartig, koos niet beslist partij, kon
dit om politieke redenen ook niet doen, daar ook in
A dien boezem twee partüen zich hadden gevormd. Gaat
niet ’t kleine wiel steeds met ’t groote mee? De Kerk
moest bgeen en in haar verband gehouden, en de Remon- r
stranten in gelüke rechten worden gesteld. Er moest
zijn, op zyn minst, ’n uitwendige eendracht en eenheid,
en er moest ’n einde komen aan ’t inwendig getwist
en aan de üverzucht der beide partüen.
Welk een bewäs van kort en beneveld doorzicht in i
geestelijke zaken gaf de Staat ook wederom hier! i
Doch de leeraars bleven krap staan. In dit tüds- ,
gewricht, waarin de Voorzienigheid hun een gewichtige i
rol te vervullen had gegeven. waarvan de min of meer
getrouwe en nauwgezette aispeling de verde1·e omwen­
teling en ’t toekomstig lot der Nederlandsch Her- ‘
vormde Kerk grootendeels, zoo niet geheel, zoude be- ,
slissen, kon het wel haast niet anders, ofzij, die leeraars,
moesten met lierheid en opgeheven hoofde, den Staat F
toeroepen: JV at? een politiek Pausdom? Neen! Onze
Meester kent geen staatkundige Overheid, evenmin als ‘jj’
een Ecclesiastische, Zijn dienstknechten zijn dienaars
van ’t Evangelie en van Zün Gemeente. l/Vij zgn allen
gelnk en aan elkander ondergeschikt." j
Ja, de kracht, die van zoo’n stroom uitgaat kan
verdrukking en vervolging kalm wederstaan! De toe-
stand werd niettemin ellendiger en ellendiger, tot ein-
ä
ä
1