HomeHet kerklegerPagina 7

JPEG (Deze pagina), 552.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.50 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

5
nis waren te onverzettelijk, evenals de banierophouders
B1- van de vraagstukken omtrent den vrgen wil en de
gn Eucharistie in de eerste kerk, om het verzoek der
TS E Staten in te willigen, van ondergeschiktheid der Kerk
ik aan de overheid. De Kerk eisc/zie steun, maar ver-
BS ` klaarde ook bereid te zün, wat trouwens haar plicht
3_ _ K was, om de overheid te ontzien, waar ’t slechts gold
_- . ’t tijdelijk staats-belang.
,, Aan dat flinke en krappe standpunt der leeraars '
,7 werd nog verdere kracht bijgezet door ’t gereformeerd
- · oligarchisme.
1; De godsdienststroom was krachtig dus, - bijna even
. krachtig zou spoedig de tegenstand worden. Verdeeld-
7 ­ heid tusschen Kerk en Staat kon niet uitblijven, want
, ii de Kerk eischte, en te recht, vrijheid van geweten,
, ‘ en maakte op heerschappij aanspraak. In nauw verband
T daarmede staat de verdeeldheid onder de Protestantsche
V richtingen onderling.
Luther, in zijn strijd tegen Erasmus, had ’t zaad
· dier verdeeldheid gestrooid. Maar ’t zaad was zaad ge-
bleven, althans in ons land, zoolang ’t verband, tusschen
_ Kerk en Staat nog niet verbroken was. i
Maar thans komt de Leidsche leeraar, die, partij
trekkende van dat verbroken verband, en met zijn
volgelingen naar eer en heerschappij streefde, vrij-
` willig en ter bereiking van zelfzuchtige doeleinden zich
onder ’t juk der overheid, zoo die hem slechts bescher­ j
men wilde, poogde te stellen,
Deze poging trof doel. De onafhankelijkheid der
Kerk begon den Staten zorg te baren, en werd, zoo K
niet direkt tegengewerkt, dan toch werd oogluikend
toegestaan, dat de vijandige partü haar tegenwerkte