HomeHet kerklegerPagina 28

JPEG (Deze pagina), 556.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 16.23 MB

t
i l_ Bij de Uitgevers JACQUES DUSSEAU & Co. te Amsterdam [ E
j (Rokin 160) is verschenen:
G
i . EEN PROTEST
t
5: tegen het 4
E5 _ I
Leger des I-Ie11s .
á DOOR
TOM LE CLE/200,
J ' . i
Met een naschrift van P. H. v. D. VELDE.
l
84 blz., groot 80. Prijs f 0.45. , g
‘ De schrijver is volkomen op de hoogte van de toestanden
ri in het ,,LEGER_ DES HElLS". De Brochure bevat mede-
ii deelingen en feiten aan het publiek, tot nu toe onbekend.
De Awzhemsche Courant schrijft in haar nummer vant
29 October 1892: 1
4 ._» Wïj bevelen. dc lozing van dit werljc met ozculrzrk czmz, ten
einde men een grondig oordeel kunne vellen over de werking van {
K het ,,Leger des Heils" in Nederland. `
` Maar meer nog bevelen wij die lezing aan om de laatste acht g
j bladzijden, gericht ,,aan allen die belang stellen in de uitbreiding _
yï , en bevestiging van ,,Gods Koninkrijk? Wij zouden wensehen, dat
E daarvan kennis genomen werd door iedereen, van welke belijdenis L
i ook en ook door hen, die aan gee11 geopenbaarden godsdienst ·,
” gelooven. r·
* Het is ee11 vurig, welsprekend beroep op allen die gevoel, ja Q ‘
ook maar besef hebben van den hoogen plicht der menschenliefdo. [
De rede van Dn. Mam: Gor Pisaiism over het volmaakte gebed, ~
ix diens verklaring van het ,,Geeft gij hun te eten" is een aangrijpend, `
i die) gevoeld woord en eene overtuigende inleiding tot zijne con- `.
t . I
gi elusie: in Nederland een kerkleger of hoe men het heeten mag op
j te richten, maar waarbij niet het dogma, maar de liefde op de11 ë
voorgrond staat ...... Men leze het vlugschrift van TOM .,
X LE CLERCQ. ’t Is een woord uit het hart en'het kost maar
_ eenige stuivers." j
i 2
[ Verkrijgbaar alle Boekhandelaren en na ontvangst
v van het bedrag bij de Uitgevers, aan bovenstaand adres. ;
N 1 I
"_"_"“‘""`^"__ ;‘"""°""""à"`”"” __"`
1